กองนโยบายและแผน จัดโครงการ”การจัดทำต้นทุนต่อหน่วยและความคุ้นค่าของหลักสูตร” วันที่ 9กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมกันเกรา ขั้น 3 ศูนย์ฝึกประสบกาณณ์วิชาชีพ ราชภัฏกรีนวิว

dsc_1505

วันที่ 9 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.19 น. อาจารย์ ดร.วัชรากร วงศ์คำจันทร์   รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา เป็นประธานเปิดโครงการ “การจัดทำต้นทุนต่อหน่วยและความคุ้นค่าของหลักสูตร”   ณ ห้องประชุมกันเกรา  ชั้น 3  ศูนย์ฝึกประสบกาณณ์วิชาชีพ ราชภัฏกรีนวิว  เพื่อให้อาจารย์ บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  เกิดความรู้ความเข้าใจ  ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วย ในแต่ละหลักสูตร สัดส่วนค่าใช้จ่าย สามารถพัฒนานักศึกษา ได้อย่างมีประสิทธิภาพแลัประสิทธิผล  โดยได้เรียนเชิญ ท่านาอาจารย์อัจฉรียา พัฒนสระคู  คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี และอาจารย์ลลิตา  พิมทา  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี  มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในโครงการครั้งนี้ มีอาจจารย์เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก…

 

dsc_1387-copy dsc_1395-copy dsc_1404-copy dsc_1409-copy dsc_1421 dsc_1431 dsc_1451 dsc_1453 dsc_1455 dsc_1456 dsc_1461 dsc_1463 dsc_1465 dsc_1466 dsc_1467 dsc_1469 dsc_1470 dsc_1473 dsc_1475 dsc_1477 dsc_1507 dsc_1514 dsc_1516 dsc_1520 dsc_1524 dsc_1525 dsc_1526 dsc_1528 dsc_1649 dsc_1651 dsc_1656 dsc_1662 dsc_1665 dsc_1666 dsc_1668 dsc_1669 dsc_1670 dsc_1677 dsc_1679 dsc_1691 dsc_1694 dsc_1700 dsc_1705 dsc_1494 dsc_1497 dsc_1503 dsc_1505dsc_1707-copy dsc_1726 dsc_1722 dsc_1719 dsc_1716-copy dsc_1711-copy dsc_1708-copy