การประชุมชี้แจง

dsc_0061

อาจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีสมบัติ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ให้เกียรติกล่าวเปิดการประชุมชี้แจง โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการเน็ตประชารัฐ พ.ศ. 2561 ระดับพนักงานแจงนับ ณ ห้องประชุม ทองคูณ หงส์พันธ์ 1

dsc_0032 dsc_0033 dsc_0039 dsc_0040 dsc_0041 dsc_0043 dsc_0044 dsc_0051 dsc_0058 dsc_0061 dsc_0064 dsc_0065 dsc_0068 dsc_0069 dsc_0074 dsc_0076 dsc_0081 dsc_0083 dsc_0084 dsc_0085 dsc_0086 dsc_0089