การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5 (128)/2561 วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 2 ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ราชภัฏกรีนวิว

dsc_9181

เวลา 09.39 น. วันที่ 24 พฤษภาคม  2561 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์  ชั้น 2  ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ราชภัฏกรีนวิว ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 5 (128)2561   โดยมีท่าน ศาสตราจารย์พิเศษนายแพทย์ สมพร โพธินาม  นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  ประธานที่ประชุม โดยมีคณะกรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน  และในโอกาสนี้ท่านประธานได้มอบช่อดอกไม้ให้กับคุณวรินธร ศรีแสนปาง ที่ได้รับคัดเลือกเป็นแม่ดีเด่นแห่งชาติ  ประจำปี  2561  และมอบช่อดอกไม้ให้กับคุณบัณจง  ธนะแพสย์  ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ที่จะครบวาระ ในวันที่ 8 มิถุนายน  2561  และมอบโล่ให้กับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์เชี่ยวชาญ ยางศิลา  คณบดี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และอาจารย์อัจฉริยา พัฒนสระคู คณบดี คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่คณบดีครบวาระ จึงขอแสดงความยินดีในครั้งนี้ด้วย..

 

dsc_9103 dsc_9107 dsc_9109 dsc_9111 dsc_9113  dsc_9117 dsc_9119 dsc_9121 dsc_9131 dsc_9132 dsc_9136 dsc_9141 dsc_9146 dsc_9151 dsc_9153 dsc_9156 dsc_9157 dsc_9161 dsc_9165 dsc_9166 dsc_9169 dsc_9173 dsc_9175 dsc_9178 dsc_9180 dsc_9181 dsc_9184 dsc_9190 dsc_9193 dsc_9200 dsc_9204 dsc_9205 dsc_9207 dsc_9210 dsc_9212 dsc_9214 dsc_9215 dsc_9216 dsc_9220 dsc_9224 dsc_9226 dsc_9228 dsc_9230 dsc_9233 dsc_9236   dsc_9245 dsc_9247 dsc_9250