การประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด สมัยสามัญ ครั้งที่ 5/2561 วันที่ 13 มิถุนายน 2561 เวลา 09.30น.

dsc_9453

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมสภา ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มีการประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัย สมัยสามัญครั้งที่ 5/2561 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เสาวมาศ คุณล้าน เถื่อนนาดี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  ทำหน้าทที่แทนประธานในการประชุม โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกันdsc_9388 dsc_9389 dsc_9393 dsc_9394 dsc_9395 dsc_9398 dsc_9400 dsc_9402 dsc_9412 dsc_9413 dsc_9418 dsc_9420 dsc_9423 dsc_9426 dsc_9428 dsc_9431 dsc_9437 dsc_9440 dsc_9445 dsc_9450 dsc_9451 dsc_9453