การประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาแนวทางการปรับการเรียนการสอนกลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป ให้คลอบคลุมองค์ความรู้และทักษะทางด้านดิจิตอล

dsc_0213

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 รองศาสตราจารย์สุภาพ ณ นคร จากสถาบันการสอนวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น บรรยายเรื่องการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปเพื่อตอบโจทย์ประเทศ 4.0 ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาแนวทางการปรับการเรียนการสอนกลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป ให้คลอบคลุมองค์ความรู้และทักษะทางด้านดิจิตอล ณ ห้องประชุมมันปลา ชั้น 2 อาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

dsc_0003 dsc_0005 dsc_0008 dsc_0013 dsc_0014 dsc_0023 dsc_0027 dsc_0030 dsc_0031 dsc_0035 dsc_0038 dsc_0040 dsc_0048 dsc_0097 dsc_0101 dsc_0104 dsc_0106 dsc_0114 dsc_0116 dsc_0118 dsc_0137 dsc_0138 dsc_0151 dsc_0152 dsc_0163 dsc_0169 dsc_0176 dsc_0179 dsc_0180 dsc_0185 dsc_0186 dsc_0189 dsc_0190 dsc_0193 dsc_0195 dsc_0197 dsc_0209 dsc_0213 dsc_0223 dsc_0224 dsc_0225 dsc_0226