NEW

ม.รอ. การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.39 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้จัดการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด สมัยสามัญ ครั้งที่ 2/2564 โดยมีท่านนายแพทย์จตุรงค์ ธีระกนก รองประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ เป็นประธานเปิดการประชุม พร้อมด้วยกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ณ ห้องประชุม A ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

(เพิ่มเติม…)

โครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จัดทำแผนพัฒนาแผนกลยุทธ์โครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

วันที่ 5  กรกฎาคม 2564   เวลา 10.00 น.  ศาสตราจารย์พิเศษ นายแพทย์สมพร โพธินาม นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดี ศาสตราจารย์​ นายแพทย์​ถวัลย์วงค์​ รัตนสิริ แพทย์​หญิง​แสงโสม​ สีนะวัฒน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์​นายแพทย์ธเนศ  รังษีขจี  ​ พร้อมด้วยรองอธิการบดี คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ อาจารย์ บุคลากร​ ได้ร่วมจัดทำพัฒนาแผนกลยุทธ์โครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ​ร้อยเอ็ด​  ณ ห้องประชุมโครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์  ชั้น 2 อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ (MD10)  มหาวิทยาลัยราชภัฏ​ร้อยเอ็ด​

(เพิ่มเติม…)

วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒๔ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า อธิการบดี รองอธิการบดี ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด (เพิ่มเติม…)

พิธีมอบแถบหมวกและเข็มสถาบันแก่ผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ.2564 เวลา 13.29 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบแถบหมวกและเข็มสถาบันแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2563  ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 56 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี  คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้สำเร็จการศึกษาและเพื่อเสริมสร้างทัศนคติที่ดีต่อสถาบันและวิชาชีพ คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  จึงได้จัดให้มีพิธีมอบแถบหมวกและเข็มสถาบัน อันเป็นสัญลักษณ์ของวิชาชีพที่แสดงถึงความสำเร็จและความพร้อมของผู้สำเร็จการศึกษาที่จะออกไปดูแลสุขภาพของประชาชนวิชาชีพ  โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.ดาริณี สุวภาพ  คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นผู้กล่าวรายงาน รวมถึงอาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ บุคลากร ผู้ปกครอง แขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมพิธี อย่างชื่นชมยินดี (เพิ่มเติม…)

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โครงการปัจฉิมนิเทศ ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 5ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2564 เวลา 09.09 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการปัจฉิมนิเทศ ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 5ประจำปีการศึกษา 2563  ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 56 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี  คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับผู้สำเร็จการศึกษาของฝ่ายพัฒนานักศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม โดยให้นักศึกษามีการพัฒนาตนเอง  มีส่วนร่วมในการพัฒนาวิชาชีพ เสริมสร้างความรับผิดชอบ  เสริมสร้างทัศนคติที่ดีต่อสถาบันและวิชาชีพ  โดยมีคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นผู้กล่าวรายงาน รวมถึงอาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ นักศึกษาเข้าร่วมโครงการโดยพร้อมเพรียงกัน

(เพิ่มเติม…)

การประชุมคณะกรรมการประมวลข้อมูลและจัดทำแผนที่กำหนดไว้ตามผลการเลือกกลุ่มสถาบัน

วันที่ 30 มิถุนายน 2564  เวลา 13.09 น.นายสุรพงษ์  สายโอภาศ  ประธานในการประชุมคณะกรรมการประมวลข้อมูลและจัดทำแผนที่กำหนดไว้ตามผลการเลือกกลุ่มสถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  ครั้งที่1/2564  ณ ห้องประชุม A  ชั้น 9  อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  5 ธันวาคม 2550  จัดทำแผนที่ได้กำหนดไว้ตามผลการเลือกกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาตามกฏกระทรวงการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ.2564  เพื่อประมวลผลข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย พร้อมจัดทำแผนพัฒนาความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัย และแผนการผลิตกำลังคนระดับสูงเฉพาะทางตามความต้องการของประเทศ โดยมีท่านอธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากรที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม ทั้งประชุมผ่านทาง VDO CONFERENCE ZOOM หรือ การประชุมทางไกลผ่านทางจอภาพโดยพร้อมเพรียงกัน (เพิ่มเติม…)

บัณฑิตวิทยาลัย จัดกิจกรรมบัณฑิตสัมพันธ์ ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564

วันนี้ (26 มิถุนายน 2564) เวลาประมาณ 13.30 น. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จัดกิจกรรมบัณฑิตสัมพันธ์ ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564
การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทุกหลักสูตรได้รู้จักและมีสายสัมพันธ์อันดีต่อกัน ซึ่งจะเอื้อประโยชน์ส่งเสริมและสนับสนุนต่อการเรียนและการงานในอนาคต และพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวธิดา ชาปัญญา บรรยายในหัวข้อ “การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และกิจกรรมนันทนาการ ” และอาจารย์ ดร.มนชิดา ภูมิพยัคฆ์และคณะ บรรยายในหัวข้อ การบรรยาย ทักษะ IT ในสถานการณ์ โควิด-19 ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

(เพิ่มเติม…)

ม.รอ. ปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

วันนี้ (26 มิถุนายน 2564) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้จัดงานปฐมนิเทศเตรียมความพร้อม นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต กำมันตะคุณ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เป็นประธานกล่าวเปิด พร้อมกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาและบรรยายพิเศษ
การจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด และได้ทราบแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับงานทะเบียน และการใช้ข้อมูลอื่นๆ ที่นักศึกษาต้องมีส่วนเกี่ยวข้องตลอดเวลาที่ศึกษา
โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนีเพ็ญ พลเยี่ยม ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและประมวลผล บรรยายในหัวข้อ “การให้ความรู้และแนวปฏิบัติในการติดต่อสำนักวิชาการและประมวลผล และระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด” เพื่อชี้แจงเรื่องราวของการเตรียมตัวเข้ามาศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา นอกจากนี้ยังมีการแนะนำคณะผู้บริหาร อาจารย์ประจำหลักสูตร หลังจากนั้นได้จัดการทดสอบความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา
สำหรับปีการศึกษา 2564 นี้มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้เปิดทำการสอนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ได้แก่สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จำนวน 45 คน สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน จำนวน 40 คน สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา จำนวน 5 คน สาขาวิชาดนตรีศึกษา จำนวน 4 คน สาขาวิชาบริหารธุรกิจ จำนวน 4 คน สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ จำนวน 6 คน และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต จำนวน 6 คน รวมทั้งสิ้น 110 คน

(เพิ่มเติม…)

นายกสภามหาวิทยาลัย ปลูกต้นไม้ในกิจกรรมส่งเสริมการดำเนินงานตามเกณฑ์มหาวิทยาลัยสีเขียว UI

วันที่ 24 มิถุนายน 2564  เวลา 13.29 น. ศาสตราจารย์พิเศษ นายแพทย์สมพร  โพธินาม  นายกสภามหาวิทยาลัย พร้อมด้วย  พลโทกมล  สุวภาพ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ อธิการบดี รองอธิการบดี ผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา  ร่วมปลูกต้นไม้ในกิจกรรมส่งเสริมการดำเนินงานตามเกณฑ์มหาวิทยาลัยสีเขียว UI  ในโครงการเตรียมความพร้อมสู่การจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียว  (UI GREEN METRIC WORLD)  ซึ่งพันธ์ไม้ที่ปลูกประกอบด้วย  พรรณไม้ป่า เช่น พะยูง ยางนา มะค่า สักทอง ประดู่ และพืชปลูก เช่น กล้วย ขนุน ลิ้นจี่ ลำไย มะม่วง น้อยหน่า โดยกิจกรรมเป็นไปด้วยความสุขและสนุกสนาน

(เพิ่มเติม…)

การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ครั้งที่ 6(164)/2564

วันพฤหัสบดี ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลาประมาณ 09.30 น. ณ ห้องประชุม A ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม พ.ศ.2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ครั้งที่ 6(164)/2564 โดยมีท่าน ศาสตราจารย์พิเศษนายแพทย์ สมพร โพธินาม นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประธานที่ประชุม นำผู้เข้าร่วมประชุมได้สวดมนต์ไหว้พระ ออกกำลังกายก่อนเริ่มการประชุม โดยมีคณะกรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน และมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้ร่วมประชุมผ่านทาง VDO CONFERENCE ZOOM หรือ การประชุมทางไกลผ่านทางจอภาพ (เพิ่มเติม…)