การลงนามความร่วมมือกับ Shimane Rehabilitation College ประเทศญี่ปุ่น

dsc_0197

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ร่วมลงนามความร่วมมือกับ Mr. Yoshinori Tanigawa ผู้อำนวยการ Shimane Rehabilitation College ประเทศญี่ปุ่น ในการส่งเสริมความร่วมมือด้านวิชาการ การแลกเปลี่ยนนักศึกษาและอาจารย์ การพัฒนาหลักสูตรด้านการพยาบาลผู้สูงอายุ, ภาษาญี่ปุ่นและการส่งเสริมกิจกรรมทางวิชาการอื่น ๆ เพื่อประโยชน์ทางวิชาการร่วมกันระหว่างสองสถาบัน โดยมีอาจารย์ ดร.วิชิต กำมันตะคุณ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร, อาจารย์ ดร.การุณ พงศ์ศาสตร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์, อาจารย์ ดร.ธนาภรณ์ พันทวี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ, อาจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีสมบัติ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา, อาจารย์ ดร.วัชรากร วงศ์คำจันทร์รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา, อาจารย์ ดร.พิทักษ์  พลคชา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและสื่อดิจิทัล ให้การต้อนรับและร่วมประชุมหารือ ณ ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 2 ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

1 dsc_0005 dsc_0006 dsc_0009 dsc_0012 dsc_0023 dsc_0025 dsc_0027 dsc_0032 dsc_0035 dsc_0036 dsc_0037 dsc_0038 dsc_0044 dsc_0045 dsc_0049 dsc_0050 dsc_0058 dsc_0063 dsc_0067 dsc_0068 dsc_0070 dsc_0071 dsc_0080 dsc_0081 dsc_0084 dsc_0087 dsc_0098 dsc_0100 dsc_0104 dsc_0108 dsc_0110 dsc_0113 dsc_0116 dsc_0117 dsc_0118 dsc_0120 dsc_0121 dsc_0122 dsc_0123 dsc_0124 dsc_0126 dsc_0127 dsc_0128 dsc_0129 dsc_0131 dsc_0132 dsc_0134 dsc_0136 dsc_0137 dsc_0138 dsc_0145 dsc_0154 dsc_0155 dsc_0156 dsc_0172 dsc_0175 dsc_0179 dsc_0187 dsc_0188 dsc_0189 dsc_0190 dsc_0194 dsc_0204 dsc_0211 dsc_0214 dsc_0216 dsc_0222 dsc_0224 dsc_0228 dsc_0232 dsc_0234