คณะครุศาสตร์ มรภ.รอ. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการถอดบทเรียนการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพของนักเรียนที่จะเข้าศึกษาต่อสาขาครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์แก่สถานศึกษาด้วยกระบวนการผู้ให้คำปรึกษาและชี้แนะ(Coaching & Mettoring)

dsc_0210

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2561 เวลา 13.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมประสงค์ เสนารัตน์ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการถอดบทเรียนการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพของนักเรียนที่จะเข้าศึกษาต่อสาขาครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์แก่สถานศึกษาด้วยกระบวนการผู้ให้คำปรึกษาและชี้แนะ(Coaching Mettoring) ณ ห้องประชุม EDU 206 ชั้น 2 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

dsc_0195dsc_0185 dsc_0203 dsc_0210 dsc_0213 dsc_0220 dsc_0225 dsc_0226 dsc_0227 dsc_0231 dsc_0251 dsc_0254 dsc_0268 dsc_0273