NEW

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จัดโครงการหลัก โครงการปฏิรูปมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดเพื่อตอบสนองกลยุทธ์เชิงพื้นที่และชุมชนท้องถิ่น โครงการย่อย โครงการปฏิรูประบบบริหารจัดการอุดมศึกษาที่ตอบโจทย์มหาวิทยาลัยเชิงพื้นที่ปรับเปลี่ยนระเบียบภายใน เพื่อปลดล๊อคในเรื่องที่เป้นอุปสรรคต่อการทำงาน กิจกรรม สัมมนาเชิงปฏิบัติการวิพากษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ระยะ 5 ปี (2566-2570)

วันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2565  เวลา 08.49 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดโดยมีท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรากร วงศ์คำจันทร์  รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและนโยบาย  นำเสนอร่างแผนกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ระยะ 5 ปี (2566-2570)  และมีรองอธิการบดี คณบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณาจารย์ นักศึกษา ได้เข้าร่วมโครงการฯ  รวมไปถึงบุคลากร จากหน่วยงานต่าง ๆ ภายในจังหวัดร้อยเอ็ดด้วยภายการในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิพากษ์  ได้มีรับฟังร่างแผนการนำเสนอข้อมูลของมหาวิทยาลัยฯ และได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เสนอแนะ มีข้อคิดเห็น มีข้อแนะนำจากบุคลากรภายนอก  เพื่อที่จะได้นำข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น ข้อแนะนำ  ไปนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ ต่อไป (เพิ่มเติม…)

พิธีถวายพระพร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2565

วันที่ 12 สิงหาคม 2565 เวลา 9.09 น  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต กำมันตะคุณ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประธานในพิธีถวายพระพร  เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  90  พรรษา   สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  ณ อาคารหอประชุม 60 พรรษามหาวชิราลงกรณ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  ได้ประกอบพิธีถวายราชสักการะ วางพานพุ่มทอง-พุ่มเงิน เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพและกล่าวกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์  บุคลากร  นักศึกษา   และตัวแทนคุณแม่ดีเด่น  เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน
ในโอกาสนี้ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต กำมันตะคุณ ได้มอบโล่รางวัลให้กับแม่ดีเด่น  ได้กล่าวขอบคุณคุณแม่ดีเด่นและบันทึกภาพร่วมกัน เป็นอันเสร็จพิธี (เพิ่มเติม…)

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จัดพิธีอัญเชิญพระราชลัญจกรและถวายสัตย์ปฏิญาณตนเป็นนักศึกษา ประจำปี 2565

วันที่  27 กรกฎาคม 2565  เวลา 17.49 น.  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  จัดพิธีอัญเชิญพระราชลัญจกรและถวายสัตย์ปฏิญาณตนเป็นนักศึกษา  ประจำปี 2565  ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต กำมันตะคุณ รักษาราชการแทนอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  เป็นประธานพิธีอัญเชิญพระราชลัญจร สำหรับนักศึกษาใหม่  ซึ่งมีผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ร่วมพิธีนี้ด้วย  ซึ่งกิจกรรมมีพิธีถวายบังคมของนักศึกษาต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของรัชกาลที่ 9   “คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน” (เพิ่มเติม…)

พิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565

วันที่  27 กรกฎาคม 2565  เวลา 09.09 น.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต กำมันตะคุณ รักษาราชการแทนอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 ณ อาคารหอประชุม  60 พรรษา  มหาวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน โดยท่านรักษาราชการแทนอธิการบดีได้ประกอบพิธีถวายราชสักการะ วางพานพุ่มทอง-พุ่มเงิน เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพและกล่าวกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จากนั้น อธิการบดีนำร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และร่วมร้องเพลงสดุดีจอมราชา และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน  โดยพร้อมเพรียงกัน (เพิ่มเติม…)

การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ครั้งที่ 6(177) วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2565

วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.29 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์นายแพทย์สมพร  โพธินาม 1  ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม พ.ศ.2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ครั้งที่ 6(177)/2565 โดยมีท่าน ศาสตราจารย์พิเศษนายแพทย์ สมพร โพธินาม นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประธานที่ประชุม นำผู้เข้าร่วมประชุมได้สวดมนต์ไหว้พระ ออกกำลังกาย  ก่อนเริ่มการประชุม โดยมีคณะกรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน และมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้ร่วมประชุมรูปแบบ onsite และ online ผ่านทาง VDO CONFERENCE ZOOM

(เพิ่มเติม…)

รักษาราชการแทนอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต กำมันตะคุณ มอบรางวัล บุคลาการสายสนับสนุน สำนักงานอธิการบดี ในการนำเสนอแนวปฏิบัติที่ดีสู่ความสำเร็จ (KM DAY)

วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2565  เวลา 16.00 น. ณ  ลานกิจกรรม ชั้น1  อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  5 ธันวาคม 2550  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยท่าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต กำมันตะคุณ  รักษาราชการแทนอธิการบดี  ได้มอบรางวัลการนำเสนอแนวปฏิบัติที่ดีสู่ความสำเร็จ (KM DAY)  ของสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565    โดยมีผลงานของบุคลากรสายสนับสนุนเข้าร่วมนำเสนอทั้งหมด 13 ผลงาน  โดยมีคระกรรมการผู้ตัดสินผลงาน บุคลากร สำนักงานอธิการบดีเข้าร่วมโครงการโดยพร้อมเพรียงกัน (เพิ่มเติม…)

รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล และพัฒนาคุณภาพองค์กร อาจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีสมบัติ เปิดโครงการการจัดการความรู้ “การนำเสนอแนวปฏิบัติที่ดีสู่ความสำเร็จ (KM DAY)”

วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2565  เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์นายแพทย์สมพร  โพธินาม 1  ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม พ.ศ.2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  อาจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีสมบัติ  รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล และพัฒนาคุณภาพองค์กร  เป็นประธานเปิดโครงการการจัดการความรู้ “การนำเสนอแนวปฏิบัติที่ดีสู่ความสำเร็จ (KM DAY)” สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  โดยได้รับเกียรติจากท่านวิทยากร  รองศาสตราจารย์ ดร.กชพร  นำนาผล  ได้การบรรยาย เรื่อง กระบวนการจัดการความรู้ รวมไปถึง เรื่อง  การจัดทำแนวปฏิบัติที่ดี มีการทดสอบก่อนการเข้าร่วมโครงการและหลังโครงการด้วย  ซึ่งมีบุคลากรสายสนับสนุน ของสำนักงานงานอธิการบดี เข้าร่วมโครงการจำนวนมากทั้งในรูปแบบ onsite และ online และยังมีผู้เข้าร่วมโครงการผ่านทาง VDO CONFERENCE ZOOM  ด้วย (เพิ่มเติม…)

รักษาราชการแทนอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต กำมันตะคุณ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง

วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2565  เวลา 14.00 น. ณ  ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต กำมันตะคุณ  รักษาราชการแทนอธิการบดี  ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ กับ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ  ตามมติเห็นชอบของการประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ  ในการจัดทำ “หลักสูตรระยะสั้น”Metrology for Industry (มาตรวิทยาสำหรับอุตสาหกรรม) เพื่อส่งเสริมและให้ความรู้ในเรื่องมาตรฐานการวัด การใช้เครื่องมือวัดที่ถูกต้อง เทคนิคการวัด และมาตรฐานการจัดการด้านคุณภาพที่สอดคล้องกับมาตรฐานระหว่างประเทศ  โดยมีท่านอธิการบดี ผู้แทนอธิการบดี ในแต่ละมหาวิทยาลัยราชภัฏ  ร่วมลงนามในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกันผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ ZOOM) (เพิ่มเติม…)

สำนักวิชาการและประมวลผล จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กฎกระทรวงที่เกี่ยวกับมาตรฐานการอุดมศึกษา

สำนักวิชาการและประมวลผล จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กฎกระทรวงที่เกี่ยวกับมาตรฐานการอุดมศึกษา “หลักการและเจตนารมณ์กฎกระทรวงฯและกฎหมายลำดับรอง : เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษา และเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2565”
วันที่ 20 มิถุนายน 2565 เวลา 13.29 น.ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์นายแพทย์สมพร โพธินาม 1 ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม พ.ศ.2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนาภรณ์ พันทวี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธานเปิดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กฎกระทรวงที่เกี่ยวกับมาตรฐานการอุดมศึกษา “หลักการและเจตนารมณ์กฎกระทรวงฯและกฎหมายลำดับรอง : เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษา และเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2565”
โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนีเพ็ญ พลเยี่ยม ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและประมวลผล กล่าวต้อนรับ ที่ได้รับเกียรติจากท่านวิทยากร รองศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา ฉัพพรรณรัตน์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บรรยายพิเศษให้กับผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีหัวหน้ากลุ่มงานหลักสูตรและการสอน บุคลากร อาจารย์ ผู้สอนเข้าร่วมโครงการโดยพร้อมเพรียงกัน ผ่านทาง VDO CONFERENCE ZOOM หรือ การประชุมทางไกลผ่านทางจอภาพ

(เพิ่มเติม…)

สำนักวิชาการและประมวลผล จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กฎกระทรวงที่เกี่ยวกับมาตรฐานการอุดมศึกษา “หลักการและเจตนารมณ์กฎกระทรวงฯและกฎหมายลำดับรอง : เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษา และเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2565”

วันที่ 20 มิถุนายน 2565  เวลา 13.29 น.ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์นายแพทย์สมพร  โพธินาม 1  ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม พ.ศ.2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนาภรณ์ พันทวี  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์  เป็นประธานเปิดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กฎกระทรวงที่เกี่ยวกับมาตรฐานการอุดมศึกษา “หลักการและเจตนารมณ์กฎกระทรวงฯและกฎหมายลำดับรอง : เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษา และเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2565”  โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนีเพ็ญ พลเยี่ยม  ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและประมวลผล กล่าวต้อนรับ  ที่ได้รับเกียรติจากท่านวิทยากร รองศาสตราจารย์  ดร.ยุทธนา  ฉัพพรรณรัตน์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  บรรยายพิเศษให้กับผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีหัวหน้ากลุ่มงานหลักสูตรและการสอน บุคลากร อาจารย์ ผู้สอนเข้าร่วมโครงการโดยพร้อมเพรียงกัน  ผ่านทาง VDO CONFERENCE ZOOM หรือ การประชุมทางไกลผ่านทางจอภาพ (เพิ่มเติม…)