NEW

การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด สมัยสามัญ ครั้งที่ 4 /2563

วันที่  14  กันยายน  พ.ศ.2563   เวลา 13.09 น. ณ ห้องประชุม A ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80  พรรษา  5 ธันวาคม พ.ศ.2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  ได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด สมัยสามัญ ครั้งที่ 4 /2563 โดยมีท่าน  ดร.วงศ์ศักดิ์  สวัสดิ์พาณิชย์ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  เป็นประธานที่ประชุม  มีคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน (เพิ่มเติม…)

คณะพยาบาลศาสตร์จัดพิธีรับมอบหมวกและเสื้อ ให้กับนักศึกษาพยาบาล รุ่นที่ 6

วันที่  12  กันยายน 2563  เวลา 13.09 น.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย  ภูมิพันธุ์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  เป็นประธานในพิธีมอบหมวกและเสื้อนักศึกษาพยาบาล  รุ่นที่ 6 ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  ประจำปีการศึกษา 2563  ณ  ห้องประชุม ชั้น 2 คณะพยาบาลศาสตร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 56 พรรษา  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี  ได้แสดงความยินดีและให้โอวาทกับนักศึกษาพยาบาลที่เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้  และท่านได้มอบรางวัลนักศึกษาให้กับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีแต่ละชั้นปี  โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดาริณี สุวภาพ  คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ให้การต้อนรับ พร้อมด้วย รองคณบดี  คณาจารย์ คณะพยาบาลร่วมพิธี เต็มไปด้วยความสุขใจ  ดีใจ มีความอบอุ่น และมีความเป็นเอกลักษณ์ของคณะพยาบาลศาสตร์ มีผู้ปกครอง แขกผู้มีเกียรติ ผู้บริหารสถานพยาบาล ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ร่วมแสดงความยินดีในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก (เพิ่มเติม…)

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จัดปฐมนิเทศนักศึกษา การจัดการศึกษาเพื่อประชาชน (ภาค กศ.ปช.) ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 12 กันยายน 2563  เวลา 09.49 น. ดร.เกรียงศักดิ์  ศรีสมบัติ  รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา  เป็นประธานเปิดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ของการจัดการศึกษาเพื่อประชาชน (ภาค กศ.ปช.)  ประจำปีการศึกษา 2563  โดยผู้บริหาร อาจารย์ บุคลลากร นักศึกษาใหม่ เข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก (เพิ่มเติม…)

ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ จัดโครงการสมรรถนะการปฏิบัติงานสู่ความเป็น LERT 4.0 ตามยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  ภายใต้ทัศนคติเชิงสร้างสรรค์

วันที่  11  กันยายน 2563  เวลา 13.09 น.  อธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย  ภูมิพันธุ์  เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  เรื่อง สมรรถนะการปฏิบัติงานสู่ความเป็น LERT 4.0 ตามยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  ภายใต้ทัศนคติเชิงสร้างสรรค์ สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ  2563  พร้อมทั้ง บรรยายพิเศษ เรื่อง  สมรรถนะการปฏิบัติงานสู่ความเป็น LERT 4.0 ตามยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  ภายใต้ทัศนคติเชิงสร้างสรรค์  ณ  โรงแรมริเวอร์ ซิตี้ จังหวัดมุกดาหาร   โดยมีบุคลากรสาสนับสนุนเราร่วมโครงการโดยพร้อมเพรียงกัน (เพิ่มเติม…)

มรภ.รอจัดสัมมนา เรื่อง การพัฒนาผู้เรียนในยุค  Disruptive  Education โดยอธิการบดี และรองอธิการบดี

วันที่  11  กันยายน 2563  เวลา 09.09 น.  อธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย  ภูมิพันธุ์  บรรยายพิเศษ เรื่อง  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทิศทางการจัดการศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  ในโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทิศทางอนาคตการศึกษาไทยในยุค Digital  Disruption  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประจำปีการศึกษา 2563  ณ  โรงแรมเดอ ลัดดา จังหวัดมุกดาหาร  และรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ อาจารย์ ดร.ธนาภรณ์  พันทวี บรรยายในหัวข้อ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการพัฒนาผู้เรียนในยุค  Disruptive  Education (เพิ่มเติม…)

ทบทวนแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ในภาคบ่าย วันที่ 10 กันยายน 2563  เวลา 13.30 น.  นำโดย ท่านรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา  อาจารย์ ดร.วัชรากร  วงศ์คำจันทร์ ร่วมกับผู้บริหาร คณบดี ร่วมทบทวนแผนกลยุทธ์  แผนการปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  ได้มีการแลกเปลี่ยน  เสนอแนะ  ให้คำแนะนำ ได้มีส่วนร่วมในการทบทวนแผนกลยุทธ์  แผนการปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดทุกท่าน (เพิ่มเติม…)

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทิศทางการศึกษาไทยในยุค Digital Disruption

วันที่  10  กันยายน 2563  เวลา 08.09 น.  ศาสตราจารย์ (พิเศษ) นายแพทย์สมพร  โพธินาม  เป็นประธานเปิดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทิศทางอนาคตการศึกษาไทยในยุค Digital  Disruption  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประจำปีการศึกษา 2563  ณ  โรงแรมเดอ ลัดดา จังหวัดมุกดาหาร  ในการจัดโครงการครั้งนี้  มี อธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี รองคณบดี ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการสำนัก บุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมโครงการนี้โดยพร้อมเพรียง

อนึ่ง  ด้วยสถานการณ์ทางการศึกษา ได้แลกเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว โดยความรู้หลายอย่างถูกแทนที่ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ  จึงเกิดการปฏิรูปและพัฒนาการปรับโครงการของประเทศไทยให้ก้าวเข้าสู่ยุค Thailand 4.0  เป็นศาสตร์ที่ว่าด้วยวิธีการทางการศึกษา  การปรับปรุงประสิทธิภาพของการศึกษาให้สูงขึ้น  การบริหารจัดการด้านการศึกษาที่มีความจำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีการศึกษาในการปฏิรูปการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเรียนการสอน การพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21  นำไปสู่การการเปลี่ยนแปลงขององค์กร สร้างพัฒนา “คน” ในองค์กรให้มีวิธีคิด Mindset  มีวิธีการแก้ปัญหา Problem Solving Skills และพัฒนาความเป็นผู้นำ Leadership  เพื่อให้เกิดนวัตกรรมใหม่ ๆ  ขององค์กร  สามารถนำพาองค์กรให้ก้าวหน้าตามเป้าหมาย (เพิ่มเติม…)

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด พลักดันบุคลากรสายสนับสนุนเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น 2-3 กันยายน 2563

วันที่ 2-3  กันยายน 2563  เวลา 09.09 น. รองอธิการฝ่ายบริการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต  กำมันตะคุณ  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  เรื่อง หลักการวิเคราะห์และประเมินค่างาน และหลักการเขียนสมรรนะเพื่อเลื่อนระดับในตำแหน่งที่สูงขึ้นอย่างไรให้มีคุณภาพ  สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ 2563  ณ วิชชิ่งทรี รีสอร์ท จังหวัดขอแก่น  ในครั้งนี้มี ได้มีการกำหนดความรู้ความสามารถและทักษะที่จำเป็นสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน  มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชีวัดของตำแหน่งที่ถือครองอยู่ ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  มีศักยภาพและคุณลักษณะของบุคคลที่เราต้องการสร้างและพัฒนาองค์กรต่อไป (เพิ่มเติม…)

การประชุมสภามหาวิทยาลัย สมัยสามัญ ครั้งที่ 7(154) /2563 วันที่ 27 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุม A ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม พ.ศ.2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

วันที่ 27  สิงหาคม พ.ศ.2563   เวลา 09.19 น. ณ ห้องประชุม A ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80  พรรษา  5 ธันวาคม พ.ศ.2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  ได้มีการจัดประชุมสภามหาวิทยาลัย สมัยสามัญ ครั้งที่ 7(154) /2563 โดยมีท่าน ศาสตราจารย์พิเศษนายแพทย์ สมพร โพธินาม  นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  ประธานที่ประชุม  นำผู้เข้าร่วมประชุมได้สวดมนต์ไหว้พระ ก่อนการประชุม  โดยมีคณะกรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน และมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้ร่วมประชุมผ่านทาง VDO CONFERENCE ZOOM หรือ การประชุมทางไกลผ่านทางจอภาพ ในครั้งนี้ด้วย.. (เพิ่มเติม…)

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จัดพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกรและถวายสัตย์ปฏิญาณตนเป็นนักศึกษา ประจำปี 2563

วันพุธ ที่ 26 สิงหาคม 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จัดพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกรและถวายสัตย์ปฏิญาณตนเป็นนักศึกษา  ประจำปี 2563 ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย  ภูมิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เป็นประธานพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจร สำหรับนักศึกษาใหม่  ซึ่งมีผู้บริหาร และอาจารย์ เจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ร่วมพิธีนี้ด้วย  ซึ่งกิจกรรมมีพิธีถวายบังคมของนักศึกษาต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 และรับเข็มเครื่องหมาย  เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของรัชกาลที่ 9   “คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน” (เพิ่มเติม…)