คณะครุศาสตร์ มรภ.รอ. ได้จัดโครงการอบรมนักศึกษาครู “ชุมชนการเรียนรู้ ทางวิชาชีพ(Professional Learning Community: PLC) มิติใหม่ สำหรับวิชาชีพครู”

dsc_1719-1

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้จัดโครงการอบรมนักศึกษาครูชุมชนการเรียนรู้ ทางวิชาชีพ(Professional Learning Community: PLC) มิติใหม่ สำหรับวิชาชีพครู โดยมี ผศ.ดร.สมประสงค์ เสนารัตน์ คณบดีคณะครุศาสตร์ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดในครั้ง และอาจารย์ ดร. รัชนีเพ็ญ พลเยี่ยม หัวหน้าโครงการวิจัย กล่าวรายงาน ผู้เข้าร่วมอบรมได้แก่นักศึกษาสาชาวิชา สังคมศึกษา ขั้นปีที่ 4 คณะครุศาสตร์ จำนวน 90 คน ผู้เข้าอบรมได้รับฟังการบรรยายในหัวข้อ ชุมชนการเรียนรู้ ทางวิชาชีพ(Professional Learning Community: PLC) มิติใหม่ สำหรับวิชาชีพครูโดยวิทยากร อาจารย์ชาญณรงค์ วิเศษสัตย์ รอง ผอ. สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด นอกจากนี้มีการเรียนรู้จาก case Study ฝึกปฏิบัติ ถอดบทเรียน ฝึกปฏิบัติการร่วมคิด ร่วมวางแผน เรียนรู้ร่วมกันโดยใช้เทคนิคสติสนทนา เป็นการอบรมที่สนุกมาก ได้ทั้งความรู้ แรงบันดาลใจดีๆ ประสบการณ์ เทคนิคต่างๆมากมาย ที่จะนำไปใช้ในวิชาชีพครูต่อไป

dsc_1499-1 dsc_1506 dsc_1508 dsc_1509 dsc_1514 dsc_1520 dsc_1524 dsc_1525 dsc_1527 dsc_1532 dsc_1534 dsc_1536 dsc_1539 dsc_1540 dsc_1542 dsc_1544 dsc_1546 dsc_1555 dsc_1559 dsc_1566 dsc_1576 dsc_1580 dsc_1581 dsc_1592 dsc_1598 dsc_1600 dsc_1603 dsc_1604 dsc_1608 dsc_1610 dsc_1612 dsc_1631 dsc_1636 dsc_1642 dsc_1651 dsc_1676 dsc_1690 dsc_1704 dsc_1710 dsc_1713 dsc_1714 dsc_1719