คณะนิติรัฐศาสตร์ มรภ.รอ. จัดโครงการจิตสำนึกสาธารณะและความเป็นพลเมืองดีในศตวรรษที่ 21

dsc_0207

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  คณะนิติรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้จัดโครงการจิตสำนึกสาธารณะและความเป็นพลเมืองดีในศตวรรษที่ 21 โดยมีอาจารย์ ดร.วิชิต กำมันตะคุณ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพ เป็นประธานกล่าวเปิด และมีอาจารย์อภิรักษ์ บูรรุ่งโรจน์ คณบดีคณะนิติรัฐศาสตร์ กล่าวราpงายว่าการจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการมีจิตสำนึกสาธารณะและการเป็นพลเมืองดี ในศตวรรษที่ 21 และนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนทุกรายวิชา ตลอดจนสามารถสร้างและฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้มีจิตสำนึกสาธารณะ เป็นพลเมืองดีของสังคมและประเทศชาติ

dsc_0017  dsc_0047 dsc_0059 dsc_0061 dsc_0020dsc_0064 dsc_0078 dsc_0094 dsc_0098 dsc_0099 dsc_0106 dsc_0110 dsc_0113 dsc_0116 dsc_0118 dsc_0127 dsc_0131 dsc_0133 dsc_0147 dsc_0148 dsc_0150 dsc_0153 dsc_0155 dsc_0158 dsc_0166 dsc_0174 dsc_0177 dsc_0183 dsc_0187 dsc_0191 dsc_0193 dsc_0200 dsc_0206 dsc_0207 dsc_0211 dsc_0215 dsc_0218 dsc_0224 dsc_0226 dsc_0228 dsc_0231

ภายในโครงการมีการบรรยายในหัวข้อ”การสร้างเสริมจิตสำนึกสาธารณะและความเป็นพลเมืองดีในศตวรรษที่ 21 โดยท่านอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรีคนที่ 27 พร้อมด้วย ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพาณิชย์ และคณะวิทยากร จากมูลนิธิเสนีย์ปราโมช หลังจากนั้นได้มีการมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาที่ทำกิจกรรมดีเด่น จำนวน 10 ทุน