NEW

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 อาจารย์อัจฉริยา พัฒนสระคู คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 อาจารย์อัจฉริยา พัฒนสระคู คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี พร้อมด้วยคณาจารย์คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ ดร. วิชิต กำมันตะคุณ ในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่งรักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ณ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
– ขอบคุณภาพจาก Akaluk New

16299017_269167503512699_7597969723313647398_n 16299445_269167606846022_7008701591079151907_n

(เพิ่มเติม…)

วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๐๐ น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดุสิต อุบลเลิศ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้มอบกุญแจ แฟ้มเอกสารงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ให้กับท่านอาจารย์ ดร.วิชิต กำมันตะคุณ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๐๐ น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดุสิต อุบลเลิศ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้มอบกุญแจ แฟ้มเอกสารงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ให้กับท่านอาจารย์ ดร.วิชิต กำมันตะคุณ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ตามคำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดที่ ๐๑๘ / ๒๕๖๐ ในคราวที่ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดุสิต อุบลเลิศ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดหมดวาระการดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐ นี้ ในการนี้อาจารย์ดร.วิชิต กำมันตะคุณ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาันธ์ ๒๕๖๐ เป็นต้นไป

16387947_10207802142999835_3920458553625664260_n-116265533_10207802144079862_2707312057949156026_n

(เพิ่มเติม…)

โครงการพัฒนาความสามารถในการบริหารจัดการองค์สำหรับผู้บริหารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

2016-11-02_13-47-22โครงการพัฒนาความสามารถในการบริหารจัดการองค์สำหรับผู้บริหารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

 

โครงการพัฒนาความสามารถในการบริหารจัดการองค์สำหรับผู้บริหารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

โครงการพัฒนาความสามารถในการบริหารจัดการองค์สำหรับผู้บริหารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

โครงการพัฒนาความสามารถในการบริหารจัดการองค์สำหรับผู้บริหารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ภาพโครงการ ที่นี่       โครงการพัฒนาความสามารถในการบริหารจัดการองค์สำหรับผู้บริหารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์