บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ด้านการวิจัย วันที่ 9 เมษายน 2561

dsc_5574

วันที่ 9 เมษายน 2561 เวลา 09.09 น. ผู้ช่วยศาสตรตาจารย์ ดร.ศรีสุนันท์  ประเสริฐสังข์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ด้านการวิจัย“โครงการย่อยที่ ๑ การใช้ฐานข้อมูลวิจัยออนไลน์และการอ้างอิงที่ถูกต้องตามรูปแบบ APA”  ณ  ห้อง 7906  อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

 

dsc_5505 dsc_5511 dsc_5515 dsc_5520 dsc_5523 dsc_5524 dsc_5526 dsc_5531 dsc_5535 dsc_5545 dsc_5548 dsc_5549 dsc_5552 dsc_5553 dsc_5555 dsc_5557 dsc_5558 dsc_5560 dsc_5561 dsc_5564 dsc_5567 dsc_5571 dsc_5574 dsc_5576 dsc_5578 dsc_5580 dsc_5584 dsc_5586 dsc_5590