ฝ่ายประกันคุณภาพ มรภ.รอ. จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ”การบริหารความเสี่ยงองค์กร” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

dsc_1671-1

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมกันเกรา ชั้น 3 ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ฝ่ายประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จัดโครงการอบรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร โดยมีอาจารย์ ดร.การุน พงศ์ศาสตร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธานกล่าวเปิด ซึ่งการอบรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงแบบมีส่วนร่วม ตามระบบ COSO และเพื่อให้ทุกหน่วยงานมีแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำหรับใช้เป็นแนวทางในการกำหนดนโยบายมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดต่อไป และได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรานี พรรณวิเชียร ผู้ทรงคุณวุฒิ มาเป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้อีกด้วย

dsc_1641 dsc_1642 dsc_1644 dsc_1650 dsc_1655 dsc_1656 dsc_1658 dsc_1663-1 dsc_1665-1 dsc_1670 dsc_1672 dsc_1676 dsc_1677 dsc_1678 dsc_1680 dsc_1681 dsc_1684 dsc_1690 dsc_1697 dsc_1698 dsc_1699 dsc_1701 dsc_1707 dsc_1708 dsc_1710 dsc_1711 dsc_1726 dsc_1727 dsc_1731 dsc_1732 dsc_1733 dsc_1736 dsc_1738 dsc_1740 dsc_1741 dsc_1742 dsc_1745 dsc_1746 dsc_1747 dsc_1748 dsc_1749 dsc_1752 dsc_1754 dsc_1755 dsc_1756 dsc_1761 dsc_1762 dsc_1763 dsc_1764 dsc_1765 dsc_1766 dsc_1767 dsc_1768 dsc_1769 dsc_1770 dsc_1773 dsc_1774 dsc_1776 dsc_1777 dsc_1781 dsc_1782 dsc_1783 dsc_1784 dsc_1785 dsc_1789 dsc_1793 dsc_1794 dsc_1798 dsc_1800 dsc_1804 dsc_1805 dsc_1808 dsc_1809 dsc_1810 dsc_1811 dsc_1821 dsc_1824 dsc_1825 dsc_1827 dsc_1828