NEW

การประชุมวางแผนและทบทวนการดำเนินการความร่วมมือ ในการจัดการศึกษาและพัฒนากำลังพล

วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น. ดร.ธนกร เชื้อจำรูญ นายปรีชา อารยะสัจพงษ์ กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต กำมันตะคุณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดพร้อมผู้แทนคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้เข้าพบพลตรีวีระยุทธ รักศิลป์ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 6 และผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารี และพลตรี วรเชษฐ์ ชวนะนรเศรษฐ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ได้ประชุมวางแผนและทบทวนการดำเนินการความร่วมมือ  ในการจัดการศึกษาและพัฒนากำลังพล ซึ่งปัจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดมีความร่วมมือกับโรงเรียนอนุบาลค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และความร่วมมือชมรมกตัญญูคลับกับมณฑลทหารบกที่ 27 โดยมีแผนในการทำความร่วมมือด้านการจัดการศึกษาและพัฒนาอาชีพให้กับกำลังพล และร่วมมือกับโรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เพื่อเสริมการผลิตและพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพต่อไป (เพิ่มเติม…)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิตกำมันตะคุณ รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อย ให้โอวาทนักกีฬาฟุตบอลก่อนเดินทางไปสู้ศึก TA Thailand Amateur League 2022

วันที่ 5 พฤษภาคม 2565  เวลา  08.35 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิตกำมันตะคุณ รักษาราชการแทน  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อย ให้โอวาทนักกีฬาฟุตบอลก่อนเดินทางไปสู้ศึก TA Thailand Amateur League 2022 รอบแรก Northern Zone Group (f) Football Match  พร้อมอวยพรให้การเดินทางให้ปลอดภัยรักษาสุขภาพ  และการแข่งขันขอให้ทำเต็มกำลังความสามารถขอให้โชคดี  โดยมีอาจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีสมบัติรองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล  และพัฒนาคุณภาพองค์กร  พร้อมด้วยอาจารย์มนตรี  เตียนพลกรัง  ผู้ฝึกสอน เข้าร่วมด้วย

(เพิ่มเติม…)

การคณะกรรมการดำเนินงานโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำ กรณีศึกษาพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิตกำมันตะคุณ รักษาราชการแทน  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด กล่าวต้อนรับคณะกรรมการดำเนินงานโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำ  กรณีศึกษาพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด  วันอังคารที่ 3  พฤษภาคม  พ.ศ. 2565 เวลา 10.09 น.  ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์นายแพทย์สมพร  โพธินาม 1  ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม พ.ศ.2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  โดยมีรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสุนันท์ ประเสริฐสังข์  ให้ข้อมูล  พร้อมด้วยผู้ช่วยอธิการบดี อาจารย์ เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ด้วย  ซึ่งในช่วงเช้าคณะกรรมการได้เยี่ยมชมป่าสมันไพรของมหาวิทยาลัยฯ  และร่วมประชุมปรึกษาหารือ แนวทางที่จะสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์ บังเกิดผลดีแก่พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดร้อยเอ็ดแบบเบ็ดเสร็จยั่งยื่นต่อไป (เพิ่มเติม…)

พิธีมอบหมวกและเสื้อเข็มสถาบันแก่ผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2564

วันเสาร์ที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 13.06 น.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต     กำมันตะคุณ รักษาราชการแทน  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีมอบหมวกและเสื้อเข็มสถาบันแก่ผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 6​  ประจำปีการศึกษา  2564  ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ 56 พรรษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  ซึ่งมีท่านคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยฯ  รองอธิการบดี อาจารย์ผู้สอน และคณาจารย์ เข้าร่วมพิธี  ในโอกาสอันดีนี้เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้สำเร็จการศึกษาและเพื่อเสริมสร้างทัศนคติที่ดีต่อสถาบันและวิชาชีพ คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  จึงได้จัดให้มีพิธีมอบแถบหมวกและเข็มสถาบัน อันเป็นสัญลักษณ์ของวิชาชีพที่แสดงถึงความสำเร็จและความพร้อมของผู้สำเร็จการศึกษาที่จะออกไปดูแลสุขภาพของประชาชนวิชาชีพ  โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.ดาริณี สุวภาพ  คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นผู้กล่าวรายงาน รวมถึงอาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ บุคลากร ผู้ปกครอง แขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมพิธี อย่างชื่นชมยินดี (เพิ่มเติม…)

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดการปัจฉิมนิเทศแก่ผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 6

วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2565  เวลา 09.09 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนาภรณ์ พันทวี  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์  เป็นประธานเปิดโครงการปัจฉิมนิเทศแก่ผู้สำเร็จการศึกษา  หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  รุ่นที่ 6  ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุม  ชั้น 1  อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ  56  พรรษา  คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์อรทัย พงษ์แก้วรองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาพยาบาล  เข้าร่วมโครงการโดยพร้อมเพรียงกัน  ซึ่งมีการบรรยายพิเศษในเรื่องของการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่การทำงาน และการบริหารการเงินในชีวิตการทำงาน  จากศิษย์เก่ารุ่นที่2 และผู้จัดการธนาคาร มาร่วมบรรยายพิเศษในโอกาสนี้ด้วย (เพิ่มเติม…)

การประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  ด้านการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด   และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ครั้งที่ 1/2565

วันอังคารที่  5  เมษายน พ.ศ. 2565  เวลา 09.29 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย  ชั้น 5
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 (CB9) มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  โดยมีท่าน ดร.ธนกร  เชื้อจำรูญ  ประธานอนุกรรมการ  เป็นประธานที่ประชุมพร้อมด้วยคณะอนุกรรมการด้านการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด   และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ครั้งที่ 1/2565  ซึ่งมีบทบาทหน้าที่ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้สาธารณชนทั้งภายในและภายนอก ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้ปรากฏแก่สาธารณชน ส่งเสริมจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ทุกประเภท และการแถลงข่าวตามวาระโอกาสต่าง ๆ  พร้อมทั้งสรุปผลการดำเนินงานเสนอต่อคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดเพื่อดำเนินการต่อไป (เพิ่มเติม…)

การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ครั้งที่ 2(173) วันพฤหัสบดีที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ครั้งที่ 2(173) วันพฤหัสบดีที่  17  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

วันพฤหัสบดีที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เวลา 09.29 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์นายแพทย์สมพร  โพธินาม 1  ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม พ.ศ.2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ครั้งที่  2(173)/2565 โดยมีท่าน ศาสตราจารย์พิเศษนายแพทย์ สมพร โพธินาม นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประธานที่ประชุม นำผู้เข้าร่วมประชุมได้สวดมนต์ไหว้พระ ออกกำลังกาย  ก่อนเริ่มการประชุม โดยมีคณะกรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน และมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้ร่วมประชุมผ่านทาง VDO CONFERENCE ZOOM หรือ การประชุมทางไกลผ่านทางจอภาพ  ในการประชุมครั้งนี้ได้แสดงความยินดีกับคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ท่านสุรพงษ์  สายโอภาศ  ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์มงกุฏไทย ชั้นสูงสุด  ชื่อ  มหาวชิรมงกุฎ  และร่วมแสดงความยินดีกับคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดารณี  สุวภาพ  ได้รับคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่นของมหาวิทยาลัยขอนแก่น  คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านปรบมือร่วมแสดงความยินดีด้วย (เพิ่มเติม…)

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการโหวตเลือก มหาวิทยาลัยยอดนิยม ประจำปี 2021

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการโหวตเลือก มหาวิทยาลัยยอดนิยม ประจำปี 2021 เพื่อสะท้อนความคิดเห็นนักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วประเทศ โดยมีเกณฑ์การจัดอันดับ ดังนี้ 1.วัดความนิยมจากคะแนนโหวตของนักเรียน นักศึกษาและประชาชน ทั่วประเทศเก็บข้อมูลแบ่งตามหมวดคำถามความสนใจของผู้เรียน เช่น มหาวิทยาลัยยอดนิยมด้านวิศวกรรมศาสตร์ ด้านบริหาร-บัญชี ด้านนิเทศศาสตร์ 2.เก็บข้อมูลแบ่งตามกลุ่มมหาวิทยาลัย เช่น มหาวิทยาลัยรัฐ มหาวิทยาลัยเอกชน มหาวิทยาลัยราชภัฏเก็บข้อมูลและประกาศผลปีละ 1 ครั้ง (เก็บข้อมูลระหว่างเดือน มี.ค. – ธ.ค. และประกาศผลการโหวต ในเดือน ม.ค. – ก.พ. ของทุกปี) เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลให้นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วประเทศ ใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยต่อไป และเป็นการสำรวจถึงการรู้จักถึงสถาบันอุดมศึกษาของไทยอีกด้วย ***ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2564 นี้https://thaitopu.com/vote2021?fbclid=IwAR2mfFBdNxm-LQdvTV-v7ZDCn5F0FiVjdwxlEotBxHgyq5Lmuna56aBcqaM

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จัดพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ และถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพในหลวง ร.9 วันที่ 5 ธันวาคม 2564

วันที่ 5 ธันวาคม  2564  เวลา  9.09 น. ณ อาคารหอประชุม 60 พรรษา  มหาวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย  ภูมิพันธ์  เป็นประธานพิธีวางพานพุ่มดอกไม้  และพิธีถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมีรองอธิการบดี คณบดี ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียง  ในโอกาสนี้ท่านประธานในพิธีได้บันทึกภาพ  มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษา  เพื่อใช้ในการศึกษา เล่าเรียนต่อไป และมีกิจกรรมจิตอาสาร่วมใจพัฒนา ทำความสะอาดพื้นที่ภายในบริเวณมหาวิทยาลัยฯ ด้วย (เพิ่มเติม…)

การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ครั้งที่ 12(170)/2564 วันที่ 3 ธันวาคม 2564

วันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.29 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์นายแพทย์สมพร  โพธินาม 1  ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม พ.ศ.2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ครั้งที่  12(170)/2564 โดยมีท่าน ศาสตราจารย์พิเศษนายแพทย์ สมพร โพธินาม นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประธานที่ประชุม นำผู้เข้าร่วมประชุมได้สวดมนต์ไหว้พระ ออกกำลังกาย  ก่อนเริ่มการประชุม โดยมีคณะกรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน

ในการประชุมครั้งนี้ได้มีวาระที่สำคัญคือ การสรรหาอธิการบดี  ผู้ที่สมควรดำรงตำแหน่ง  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  โดยมีการเสนอชื่อจำนวน  3  ท่าน  โดยเรียงตามรายชื่อ เริ่มต้น ผู้ช่วยศาสตราจารย์จารุวรรณ  แสงปลาด , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต  กำมันตะคุณ , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมประสงค์  เสนารัตน์  ตามมติคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี  ได้นำเสนอวิสัยทัศน์ ทัศนคติ ความรู้ความสามารถ ปฏิภาณไหว พริบ ต่อสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  และมีมติแต่งตั้งรักษาการอธิการบดีในการประชุมครั้งนี้ด้วย (เพิ่มเติม…)