มรภ.รอ.ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ

7-steps-to-success-1024x582

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ขอแสดงความยินดี กับผู้ช่วยศาสตราจารย์คนใหม่ ที่มติสภาให้อนุมัติตำแหน่งทางวิชาการเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2560 จำนวน 6 ราย ดังนี้
1. อาจารย์ ดร.ชัญญรินทร์ สมพร ได้รับแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
2. อาจารย์ ดร.อุไรวรรณ ศรีพนา ได้รับแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเคมี
3. อาจารย์ ดร.จิราพร บารศรี ได้รับแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
4. อาจารย์ ดร.คู่ขวัญ จุลละนันทน์ ได้รับแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาสัตวศาสตร์
5. อาจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห์ ได้รับแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา
6. อาจารย์ปริญ รสจันทร์ ได้รับแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาประวัติศาสตร์


172373410817237341081975252343197525234348568965848568965844321591444321591495332862995332862913163219311316321931