มรภ.รอ.ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ

%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b9%8c%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%aa%e0%b8%b3%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b9%87

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 3 ราย ทั้งนี้มติสภาเห็นชอบ เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 ดังนี้
1. อาจารย์ ดร.เบญจมาภรณ์ เสนารัตน์ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา
2. อาจารย์อภิรักษ์ บูรรุ่งโรจน์ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชานิติศาสตร์
3. อาจารย์ ดร.ชนาใจ หมื่นไธสง ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชารัฐศาสตร์

180467345518046734552866598342866598343191994731919947