NEW

พิธีเปิดป้ายห้องประชุมศาสตราจารย์พิเศษนายแพทย์สมพร โพธินาม ๑

วันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2564  เวลา 09.09 น.ท่านศาสตราจารย์พิเศษนายแพทย์ สมพร โพธินาม นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  ได้ให้เกียรติเปิดป้ายห้องประชุมศาสตราจารย์พิเศษนายแพทย์สมพร  โพธินาม ๑  พร้อมด้วยท่านอธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้บริหารและบุคลากรร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน (เพิ่มเติม…)

พิธีซ้อมใหญ่ การเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

15 กันยายน 2564 เวลา 14.30 น.ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธ์ อธิการบดี พร้อมด้วยรองอธิการบดี คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ร่วมพิธีซ้อมใหญ่ การเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อกราบบังคมทูลรายงานผลการดำเนินงานโครงการนักเรียนทุนพระราชทานชาวกัมพูชา (ออนไลน์) (เพิ่มเติม…)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ต้อนรับท่าน องคมนตรี ในโอกาสตรวจเยี่ยม ติดตาม การดำเนินงานขับเคลื่อน โครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด รูปแบบออนไลน์ (Online)

วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2564  เวลา 13.30 น. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ พร้อมด้วยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายชยันต์  ศิริมาศ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  พลโทกมล  สุวภาพ  พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด นางนวลจันทร์  ศรีมงคล  หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดร้อยเอ็ด  นายสนอง  ดลประสิทธิ์  ผู้แทนชุมชน  รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี คณาจารย์บุคลากร นักศึกษา ต้อนรับ พลเอกดาว์พงษ์  รัตนสุวรรณ  องคมนตรี  ในโอกาสตรวจเยี่ยม ติดตาม การดำเนินงานขับเคลื่อน โครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ  เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด รูปแบบออนไลน์ (Online)  ในห้วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในด้าน การจัดการเรียนการสอน  การขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น  และการขับเคลื่อนวิศวกรสังคม ในการนี้ท่านองคมนตรีได้ให้แนวทางการปฏิบัติงานและการส่งเสริมนักศึกษาได้มีการป้องกันภัยและดูแลตัวเองให้ห่างไกลจากโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้วยความรักและเป็นห่วง  ทั้งนี้ท่านอธิการบดีได้รับแนวทางจากท่านองคมนตรีมาปรับใช้ช่วยเหลือคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาในด้านต่าง  ๆ ที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในกาลนี้ด้วย (เพิ่มเติม…)

ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ให้กับบุคลากสายสนับสนุนประจำปีงบประมาณ 2564

วันที่ 7  สิงหาคม  2564  เวลา 09.09 น.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต กำมันตะคุณ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  เรื่อง การวิเคราะห์และวิธีการประเมินค่างานและการทบทวนการวิเคราะห์และประเมินค่างานเพื่อเลื่อนระดับในตำแหน่งที่สูงขึ้น สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน  ประจำปีงบประมาณ 2564  ระหว่างวันที่  7- 8 สิงหาคม พ.ศ. 2564  ณ ห้องประชุม 9A ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  และได้ให้เกียรติบรรยายในหัวข้อ แนวทางการเข้าสู่ตำแหน่งและการแต่งตั้ง   พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุนให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น  และหลักการวิเคราะห์และประเมินค่างาน  ระดับชำนาญการ  โดยมีบุคลากรสายสนับสนุนในแต่ละตำแหน่งเข้าร่วมโครงการดังนี้  กลุ่มที่ 1 ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา กลุ่มที่ 2 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป   กลุ่มที่ 3 ตำแหน่งวิศวกร ตำแหน่งนิติกร  ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ 1 ตำแหน่ง   กลุ่มที่ 4 ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์  ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา ตำแหน่งนักตรวจสอบภายใน  นักวิเคราะห์นโยบายแผน  ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์   โดยมีวิทยากรกลุ่มคอยกำกับดูแลแนะนำอย่างใกล้ชิด (เพิ่มเติม…)

โครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จัดทำแผนพัฒนาแผนกลยุทธ์โครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ครั้งที่2

วันที่ 2 สิงหาคม  2564   เวลา 10.00 น.  ศาสตราจารย์พิเศษ นายแพทย์สมพร โพธินาม นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดี ศาสตราจารย์​ นายแพทย์​ถวัลย์วงค์​ รัตนสิริ แพทย์​หญิง​แสงโสม​ สีนะวัฒน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์​นายแพทย์ธเนศ  รังษีขจี  ​ พร้อมด้วยรองอธิการบดี คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ อาจารย์ บุคลากร​ ได้ร่วมจัดทำพัฒนาแผนกลยุทธ์โครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ​ร้อยเอ็ด​ ให้ต่อเนื่องเพื่อเตรียมความพร้อมให้ครบทุกด้าน  ณ ห้องประชุมโครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์  ชั้น 2 อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ (MD10) มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด (เพิ่มเติม…)

กิจกรรมวันสถาปนามหาวิทยาลัยแบบ new normal 12 กรกฎาคม 2564

วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.09 น.อธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย  ภูมิพันธุ์  เป็นประธานกิจกรรมวันสถาปนามหาวิทยาลัยแบบ new normal  จัดกิจกรรมการปลูกต้นไม้ ประจำมหาวิทยาลัยฯ (ต้นกันเกรา) ณ  บริเวณสระแก้วราชภูมิ  ในโครงการส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากรมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  โดยมีรองอธิการบดี คณบดี ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาเข้าร่วมโครงการโดยพร้อมเพรียงกัน

(เพิ่มเติม…)

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เปิดโรงพยาบาลสนามแห่งที่ 2 รองรับผู้ป่วยโควิด-19 จำนวน 250 เตียง

วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 เวลา 11.00 น. นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานเปิดโรงพยาบาลสนามราชภัฏร้อยเอ็ดเสลภูมิ  ณ อาคารศรีรัศมี์ยุวชน  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยมีท่านอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย  ภูมิพันธุ์  รองอธิการบดี   พร้อมผู้บริหารให้การจต้อนรับ และหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชนเข้าร่วมพิธีเปิดในการจัดโรงพยาบาลสนามแห่งที่ 2 จัดตั้งเพื่อรองรับผู้ป่วยที่ไม่มีอาการ หรือมีอาการเล็กน้อย คือ ไม่มีไข้ ปริมาณออกซิเจน มากกว่า 95% ภาพเอกซเรย์ทรวงอกปกติ สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ไม่มีความเสี่ยงทางจิตเวช ไม่มีพฤติกรรมก้าวร้าว ไม่มีปัญหาเรื่องการสื่อสาร สามารถรองรับผู้ป่วยได้ จำนวน 250 เตียง และในช่วงบ่ายวันนี้จะมีการนำผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 เข้ารับการรักษา จำนวน 50 ราย

นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า จังหวัดร้อยเอ็ดได้เปิดโรงพยาบาลสนามแห่งที่ 2 คือ โรงพยาบาลสนามราชภัฏร้อยเอ็ดเสลภูมิ สามารถรองรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ที่ไม่แสดงอาการ หรือมีอาการเล็กน้อย ได้จำนวน 250 เตียง โดยทางมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดได้เสียสละอาคารศรีรัศมี์ยุวชนใช้เป็นโรงพยาบาลสนาม  และขณะนี้ทางมหาวิทยาลัยได้เปิดการเรียนเป็นระบบออนไลน์แทน ซึ่งสถานที่แห่งนี้ใช้ในการต้อนรับชาวร้อยเอ็ดที่เป็นผู้ติดเชื้อโควิดเดินทางกลับมาจากกรุงเทพมหานคร แลปริมณฑลกลับบ้านขอให้พี่น้องประชาชนได้สบายใจว่า จังหวัดร้อยเอ็ดมีเตียงเพียงพอที่จะรองรับผู้ป่วยโควิด-19 และยินดีต้อนรับคนร้อยเอ็ดทุกคน ในส่วนของพี่น้องชุมชนรอบข้างมหาวิทยาลัยฯ ท่านอธิการบดีได้สั่งการให้มีคณะทำงาน สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับชุมชน พร้อมขอให้ทุกท่านมั่นใจในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดร้อยเอ็ด

 

(เพิ่มเติม…)

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้รับการจัดสรรวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca)

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  ได้รับการจัดสรรวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า  (AstraZeneca)
จำนวน  440   โด็สสำหรับบุคลากรและนักศึกษา  (รอบที่ 1) จากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กำหนดฉีด  วันจันทร์ ที่ 12 กรกฎาคม 2564  ณ  โรงพยาบาลร้อยเอ็ด  เวลา 13.00-15.00 น.การเตรียมตัวก่อนรับวัคซีน*นอนพักผ่อนให้เพียงพอ  *งดเครื่องดื่ม ชา กาแฟ และแอลกอฮอร์*งดยาไมเกรน งดการออกกำลังกายอย่างหักโหม    *ดื่มน้ำอย่างน้อย 500-1,000 มิลลิลิตร ก่อนและหลังฉีด (เพิ่มเติม…)

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด อำนวยความสะดวกด้านอาคารสถานที่ในการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามแห่งที่ 2

วันที่ 6 กรกฎาคม 2564 เวลา 15.00 น.  ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีสมบัติ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาพร้อมด้วย ดร.การุณ  พงศ์ศาสตร์  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์  ให้การต้อนรับ
ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดร้อยเอ็ด ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมของโรงพยาบาลสนามแห่งที่2   ณ อาคารศรีรัศมี์ยุวชน มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ซึ่งจะมีเตียงรองรับผู้ป่วยประมาณ 250 เตียง  ซึ่งจัดเป็น พื้นที่กักตัวของผู้ป่วยโควิด-19 และมีพื้นที่เพียงพอสำหรับพี่น้องประชาชนประมาณ 250 เตียง ซึ่งทางมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  ก็เป็นหนึ่งในสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  ได้รับแจ้งจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้จัดตั้งเป็นโรงพยาบาลสนาม ซึ่งได้พิจารณาในส่วนนี้ว่าถ้ามีเรื่องที่สามารถที่จะช่วยได้ ทางมหาวิทยาลัยฯ  ก็จะเป็นส่วนหนึ่งของจังหวัดในการที่จะช่วย แต่ว่ายังมีนักศึกษา ประชาชนบางส่วนที่ยังไม่เข้าใจในเรื่องนี้ว่า หากมีการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามแล้วจะมีผลกระทบในเรื่องของการแพร่ระบาดของเชื้อเพิ่มขึ้นหรือไม่ ดังนั้นทางจังหวัดจึงได้มีการปรับความเข้าใจเพิ่มเติมไปบ้างแล้วนั้น ทางมหาวิทยาลัยฯก็จะได้มีประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมในเรื่องของความเข้าใจร่วมกัน ในการตระหนักร่วมกันที่จะช่วยพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดร้อยเอ็ดได้ผ่านพ้นวิกฤตไปด้วยกัน เพื่อพี่น้องชาวร้อยเอ็ดทุกคน (เพิ่มเติม…)

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

วันนี้ (5 กรกฎาคม 2564) เวลา 09.09 น. คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด นำโดย ท่านนายแพทย์จตุรงค์​ ธีระกนก, ท่านปรีชา​ อารยะสัจพงษ์, ท่านดร.ธนกร​ เชื้อจำรูญ, ท่านกรวิทย์​ บัวพันธ์, ผอ.นฤมล​ ทิพชัย​ และผศ.เกษศิรินทร์​ ภิญญาคง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยงานภายใน 4 หน่วยงาน ได้แก่คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ คณะนิติรัฐศาสตร์ และคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

(เพิ่มเติม…)