มรภ.รอ.จัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษสำหรับอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดและครู สพม.27 (Follow up)

dsc_0041

ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้จัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษสำหรับอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดและครู สพม.27 (Follow up) ระหว่างวันที่ 22-23 กรกฎาคม 2560 โดยมีท่านอาจารย์ ดร.วิชิต กำมันตะคุณ รักษาราชการแทนอธิการบดี และคณะผู้บริหารร่วมให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรมและทีมงานวิทยากรพร้อมกล่าวปิดงาน กิจกรรมในครั้งนี้เป็นจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาความสามารถทางภาษาอังกฤษของอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด และครูโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 27 ให้ได้มาตรฐานตามกรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษาอังกฤษที่เป็นสากล Common European Framework of Reference for Language (CEFR)

dsc_0002 dsc_0005 dsc_0009 dsc_0010 dsc_0013 dsc_0020 dsc_0025 dsc_0027 dsc_0034 dsc_0041 dsc_0915 dsc_0924 dsc_0932 dsc_0935 dsc_0936 dsc_0941 dsc_0945 dsc_0948 dsc_0950 dsc_0952 dsc_0963 dsc_0964 dsc_0965 dsc_0966 dsc_0968 dsc_0971 dsc_0972 dsc_0973 dsc_0974 dsc_0980 dsc_0982 dsc_0983 dsc_0985 dsc_0989 dsc_0992 dsc_0998 dsc_1003 dsc_1008 dsc_1009 dsc_1012 dsc_1015 dsc_1020 dsc_1021 dsc_1033 dsc_1037dsc_1038

และเพื่อพัฒนาอาจารย์และครูโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 27 ในการนำความรู้ที่ได้ในการอบรมไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน ในรูปแบบมุ่งเน้นการสื่อสาร (Communicative Language Teaching) มีกิจกรรมที่หลากหลายทำให้บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนานและสร้างความประทับใจให้กับผู้เข้าร่วมอบรมเป็นอย่างมาก