มรภ.รอ. จัดโครงการประชุมสัมมนา เรื่อง การพัฒนาศักยภาพอาจารย์เพื่อยกระดับการเรียนการสอน ระดับอุดมศึกษาสู่ความเป็นมืออาชีพในศตวรรษที่ 21″

dsc_0319

พิธิเปิดโครงการประชุมสัมมนา เรื่อง การพัฒนาศักยภาพอาจารย์เพื่อยกระดับการเรียนการสอน ระดับอุดมศึกษาสู่ความเป็นมืออาชีพในศตวรรษที่ 21″ วันนี้ที่ 23 เมษายน 2561 เวลา 09.09 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ และมีอาจารย์ ดร.ธนาภรณ์ พันทวี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวรายงาน ซึ่งในระหว่างวันที่ 22 – 24 เมษายน 2561 ณ โรงแรมไอโฮเท็ล จังหวัดนครพนม

dsc_0208 dsc_0210 dsc_0213 dsc_0215 dsc_0217 dsc_0224 dsc_0227 dsc_0233 dsc_0238 dsc_0241 dsc_0242 dsc_0247 dsc_0249 dsc_0259 dsc_0269 dsc_0278 dsc_0281 dsc_0282 dsc_0285 dsc_0288 dsc_0289 dsc_0291 dsc_0293 dsc_0296 dsc_0298 dsc_0300 dsc_0302 dsc_0305 dsc_0310 dsc_0319 dsc_0324dsc_0067 dsc_0073 dsc_0088 dsc_0089 dsc_0090 dsc_0093 dsc_0103 dsc_0124 dsc_0135 dsc_0143 dsc_0151 dsc_0153 dsc_0177 dsc_0188 dsc_0196

ซึ่งในวันที่ 22 เมษายน 2561 ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับฟังการบรรยายประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560 โดยอาจารย์ ดร.วิชิต กำมันตะคุณ ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรในครั้งนี้

วันที่ 23 เมษายน 2561 กับโครงการประชุมสัมมนา เรื่อง การพัฒนาศักยภาพอาจารย์เพื่อยกระดับการเรียนการสอน ระดับอุดมศึกษาสู่ความเป็นมืออาชีพในศตวรรษที่ 21″ ซึ่งโครงการในครั้งนี้จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 22 – 24 เมษายน 2561 ณ โรงแรมไอโฮเท็ล จังหวัดนครพนม ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร. ครามชัย ลีทองดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม บรรยายเรื่องทิศทางการจัดการเรียนการสอนสำหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยเพื่อขับเคลื่อนการศึกษาสู่ไทยแลนด์ 4.0

ในวันที่ 24 เมษายน 2561 กลุ่มที่ 1 วิทยากรโดย Prof. William R. Barrat, PH.D บรรยายเรื่อง Successful Publication  กลุ่มที่ 2 วิทยากรโดย Prof. Leslie R. Barrat, PH.D บรรยายเรื่อง English for Classroom Teaching