NEW

การประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ครั้งที่ 10/2564 วันที่ 7 ตุลาคม 2564

วันพฤหัสบดี ที่ 7  ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์นายแพทย์สมพร  โพธินาม 1  ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม พ.ศ.2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้มีการประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ครั้งที่  10/2564 โดยมีท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย  ภูมิพันธุ์ อธิการบดี  เป็นประธานที่ประชุม โดยมีกรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก และมีกรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิภายในที่เป็นตัวแทนของแต่ละคณะ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน และมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้ร่วมประชุมผ่านทาง VDO CONFERENCE ZOOM หรือ การประชุมทางไกลผ่านทางจอภาพ (เพิ่มเติม…)

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด รับมอบใบประกาศเกียรติคุณ จากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ 27 กันยายน 2564 เวลา 09.39 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรากร วงศ์คำจันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา รับมอบใบประกาศเกียรติคุณ จากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด สำหรับหน่วยงานที่มีการใช้จ่ายงบลงทุน ร้อยละ 100 (โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมพระมหาเจดีย์ชัยมงคล ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด  ตามที่สำนักงานคลังจังหวัดร้อยเอ็ด ได้จัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังของหน่วยงานรัฐจังหวัดร้อยเอ็ด ประเภทหน่วยงานที่ใช้จ่ายลงทุน ร้อยละ 100 วงเงินเกิน 100 ล้านบาทขึ้นไป โดยมีนายอนันต์ เม็กแสงนีน รักษาการผู้อำนวยการการกองนโยบายและแผน ร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วย

(เพิ่มเติม…)

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้เข้าร่วมโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา

วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๗.๓๙ น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้นำผู้แทนผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาทุนพระราชทานฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์)  ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์พิเศษ นายแพทย์สมพร โพธินาม ๒ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดได้เข้าร่วมโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ปัจจุบันมีนักศึกษาทุนพระราชทานกำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 3 คน และระดับปริญญาโท สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (English Language Teaching/ELT)  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 2 คน (เพิ่มเติม…)

การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ครั้งที่ 9(167)/2564 16 กันยายน 2564

วันพฤหัสบดี ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.39 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์นายแพทย์สมพร  โพธินาม ๑  ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม พ.ศ.2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ครั้งที่ 9(167)/2564 โดยมีท่าน ศาสตราจารย์พิเศษนายแพทย์ สมพร โพธินาม นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประธานที่ประชุม นำผู้เข้าร่วมประชุมได้สวดมนต์ไหว้พระ ออกกำลังกายก่อนเริ่มการประชุม โดยมีคณะกรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน และมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้ร่วมประชุมผ่านทาง VDO CONFERENCE ZOOM หรือ การประชุมทางไกลผ่านทางจอภาพ (เพิ่มเติม…)

พิธีเปิดป้ายห้องประชุมศาสตราจารย์พิเศษนายแพทย์สมพร โพธินาม ๑

วันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2564  เวลา 09.09 น.ท่านศาสตราจารย์พิเศษนายแพทย์ สมพร โพธินาม นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  ได้ให้เกียรติเปิดป้ายห้องประชุมศาสตราจารย์พิเศษนายแพทย์สมพร  โพธินาม ๑  พร้อมด้วยท่านอธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้บริหารและบุคลากรร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน (เพิ่มเติม…)

พิธีซ้อมใหญ่ การเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

15 กันยายน 2564 เวลา 14.30 น.ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธ์ อธิการบดี พร้อมด้วยรองอธิการบดี คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ร่วมพิธีซ้อมใหญ่ การเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อกราบบังคมทูลรายงานผลการดำเนินงานโครงการนักเรียนทุนพระราชทานชาวกัมพูชา (ออนไลน์) (เพิ่มเติม…)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ต้อนรับท่าน องคมนตรี ในโอกาสตรวจเยี่ยม ติดตาม การดำเนินงานขับเคลื่อน โครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด รูปแบบออนไลน์ (Online)

วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2564  เวลา 13.30 น. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ พร้อมด้วยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายชยันต์  ศิริมาศ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  พลโทกมล  สุวภาพ  พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด นางนวลจันทร์  ศรีมงคล  หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดร้อยเอ็ด  นายสนอง  ดลประสิทธิ์  ผู้แทนชุมชน  รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี คณาจารย์บุคลากร นักศึกษา ต้อนรับ พลเอกดาว์พงษ์  รัตนสุวรรณ  องคมนตรี  ในโอกาสตรวจเยี่ยม ติดตาม การดำเนินงานขับเคลื่อน โครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ  เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด รูปแบบออนไลน์ (Online)  ในห้วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในด้าน การจัดการเรียนการสอน  การขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น  และการขับเคลื่อนวิศวกรสังคม ในการนี้ท่านองคมนตรีได้ให้แนวทางการปฏิบัติงานและการส่งเสริมนักศึกษาได้มีการป้องกันภัยและดูแลตัวเองให้ห่างไกลจากโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้วยความรักและเป็นห่วง  ทั้งนี้ท่านอธิการบดีได้รับแนวทางจากท่านองคมนตรีมาปรับใช้ช่วยเหลือคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาในด้านต่าง  ๆ ที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในกาลนี้ด้วย (เพิ่มเติม…)

ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ให้กับบุคลากสายสนับสนุนประจำปีงบประมาณ 2564

วันที่ 7  สิงหาคม  2564  เวลา 09.09 น.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต กำมันตะคุณ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  เรื่อง การวิเคราะห์และวิธีการประเมินค่างานและการทบทวนการวิเคราะห์และประเมินค่างานเพื่อเลื่อนระดับในตำแหน่งที่สูงขึ้น สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน  ประจำปีงบประมาณ 2564  ระหว่างวันที่  7- 8 สิงหาคม พ.ศ. 2564  ณ ห้องประชุม 9A ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  และได้ให้เกียรติบรรยายในหัวข้อ แนวทางการเข้าสู่ตำแหน่งและการแต่งตั้ง   พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุนให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น  และหลักการวิเคราะห์และประเมินค่างาน  ระดับชำนาญการ  โดยมีบุคลากรสายสนับสนุนในแต่ละตำแหน่งเข้าร่วมโครงการดังนี้  กลุ่มที่ 1 ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา กลุ่มที่ 2 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป   กลุ่มที่ 3 ตำแหน่งวิศวกร ตำแหน่งนิติกร  ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ 1 ตำแหน่ง   กลุ่มที่ 4 ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์  ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา ตำแหน่งนักตรวจสอบภายใน  นักวิเคราะห์นโยบายแผน  ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์   โดยมีวิทยากรกลุ่มคอยกำกับดูแลแนะนำอย่างใกล้ชิด (เพิ่มเติม…)

โครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จัดทำแผนพัฒนาแผนกลยุทธ์โครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ครั้งที่2

วันที่ 2 สิงหาคม  2564   เวลา 10.00 น.  ศาสตราจารย์พิเศษ นายแพทย์สมพร โพธินาม นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดี ศาสตราจารย์​ นายแพทย์​ถวัลย์วงค์​ รัตนสิริ แพทย์​หญิง​แสงโสม​ สีนะวัฒน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์​นายแพทย์ธเนศ  รังษีขจี  ​ พร้อมด้วยรองอธิการบดี คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ อาจารย์ บุคลากร​ ได้ร่วมจัดทำพัฒนาแผนกลยุทธ์โครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ​ร้อยเอ็ด​ ให้ต่อเนื่องเพื่อเตรียมความพร้อมให้ครบทุกด้าน  ณ ห้องประชุมโครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์  ชั้น 2 อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ (MD10) มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด (เพิ่มเติม…)

กิจกรรมวันสถาปนามหาวิทยาลัยแบบ new normal 12 กรกฎาคม 2564

วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.09 น.อธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย  ภูมิพันธุ์  เป็นประธานกิจกรรมวันสถาปนามหาวิทยาลัยแบบ new normal  จัดกิจกรรมการปลูกต้นไม้ ประจำมหาวิทยาลัยฯ (ต้นกันเกรา) ณ  บริเวณสระแก้วราชภูมิ  ในโครงการส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากรมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  โดยมีรองอธิการบดี คณบดี ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาเข้าร่วมโครงการโดยพร้อมเพรียงกัน

(เพิ่มเติม…)