มรภ. รอ. จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ความปลอดภัยในการใช้คอมพิวเตอร์และสื่อออนไลน์ cyber security and social media

dsc_3495

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 อาจารย์ ดร. เกรียงศักดิ์ ศรีสมบัติ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ความปลอดภัยในการใช้คอมพิวเตอร์และสื่อออนไลน์ cyber security and social media ซึ่งจัดโดยสำนักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด การจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านกลุ่มทักษะสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี ซึ่งประกอบไปด้วยการรู้สานสนเทศ การรู้สื่อ การรับรู้ ICT และเพื่อให้นักศึกษาได้นำความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ย่างถูกต้องเหมาะสม ณ ห้องเรียน 9706 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

-ขอบพระคุณภาพจากคุณธีระ วงค์ไชยชาญ หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

dsc_3479 dsc_3480 dsc_3487 dsc_3494 dsc_3496 dsc_3497 dsc_3499 dsc_3503 dsc_3505 dsc_3512 dsc_3513 dsc_3515 dsc_3516 dsc_3518 dsc_3520 dsc_3522 dsc_3526 dsc_3531 dsc_3537 dsc_3538 dsc_3546 dsc_3550