มรภ.รอ. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ประจำปีงบประมาณ 2561

dsc_0750

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด (อพ.สธ. – มรภ.รอ.) ประจำปีงบประมาณ 2561 ขึ้น โดยมี ท่านอาจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีสมบัติ ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เป็นประธานในการประชุม ร่วมกับ ดร.ปิยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์ เลขานุการคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อพ.สธ. พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินงานโครงการฯ ร่วมประชุม รับฟังบรรยายสรุปภาพรวมในการดำเนินงาน อพ.สธ.

dsc_0658dsc_0715 dsc_0664 dsc_0666 dsc_0668 dsc_0669 dsc_0671 dsc_0673 dsc_0681 dsc_0685 dsc_0688 dsc_0691 dsc_0695 dsc_0700 dsc_0709 dsc_0711 dsc_0730 dsc_0736 dsc_0747 dsc_0750

เพื่อสร้างความชัดเจน ทบทวน รับทราบแนวทางการขับเคลื่อนกิจกรรมของโครงการฯตามกรอบการดำเนินงานตามแผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปีที่ 6 (1 ตุลาคม พ.ศ.2559 – 30 กันยายน พ.ศ.2564)  ณ ห้องประชุมสภา ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ  ได้เริ่มต้นขึ้นราวปีพุทธศักราช 2535  เพื่อเป็นการส่งเสริมให้สถาบันต่างๆ ที่มีหน้าที่ในการศึกษาพืชพรรณต่างๆ และ บุคคลที่สนใจได้มีโอกาสปฏิบัติงานที่ศึกษาพืชพรรณต่างๆ ที่มีอยู่จำนวนมากในประเทศไทย ได้ศึกษาวิธีการทางวิทยาศาสตร์  ได้รวบรวมเป็นหลักฐานไว้  และเพื่อเป็นสื่อในระหว่างสถาบันต่างๆ บุคคลต่างๆ ที่ทำการศึกษาให้สามารถ ร่วมใช้ฐานข้อมูลเดียวกัน เพื่อให้การศึกษาไม่ซ้ำซ้อน สามารถที่จะดำเนินการ ไปก้าวหน้าเป็นประโยชน์ในทางวิชาการได้