NEW

รร.สาธิต มรภ.รอ. จัดกิจกรรมการนำเสนอโครงงานภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับชั้น ป.6-ม.1

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 เวลาประมาณ 08.30 น. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด นำโดย ผอ.นิธินาถ อุดมสันต์  ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้จัดกิจกรรมการนำเสนอโครงงานภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 – มัธยมศึกษาปีที่ 1 การจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมผู้เรียนได้ฝึกและพัฒนาทักษะ การใช้ภาษาอังกฤษครบทั้ง 4 ด้าน คือ ฟัง พูด อ่าน เขียน และมีสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่นและสนับสนุนผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรงในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันและปูลกฝังเจตคติที่ดีต่อวิชาภาษาอังกฤษ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ภาษาอังกฤษอีกด้วย โดยจัดที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  (อาคารเรียนฝ่ายอนุบาล)

(เพิ่มเติม…)

มรภ.รอ. ได้รับเกียรติต้อนรับ ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในโครงการโครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพและสร้างเครือช่ายผู้นำชุมชนตามศาสตรพระราชาจังหวัดร้อยเอ็ด

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.30 น. ณ หอประชุม 60 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด นำโดยท่านอาจารย์ ดร.วิชิต กำมันตะคุณ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้รับเกียรติต้อนรับ ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในโอกาสเป็นวิทยากร บรรยายพิเศษเรื่อง “การน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การสร้างประโยชน์สุขให้กับพี่น้องประชาชน” ในโครงการโครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพและสร้างเครือข่ายผู้นำชุมชนตามศาสตรพระราชาจังหวัดร้อยเอ็ด

(เพิ่มเติม…)

มรภ.รอ จัดประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ครั้งที่ 2(112)/2560

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.30 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้จัดประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ครั้งที่ 2(112)/2560 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 2 ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษ นายแพทย์ สมพร โพธินาม นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมฯ มีกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมด้วยท่านอาจารย์ ดร.วิชิต กำมันตะคุณ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด และผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดเข้าร่วมประชุม (เพิ่มเติม…)

สถาบันจัดการความรู้ มรภ.รอ. จัดโครงการเตรียมความพร้อมการสอบ ONET ของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยสถาบันจัดการความรู้ได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมการสอบ ONET ของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อเป็นการบริการวิชาการเนื่องในวันสถาปนาราชภัฏ โดยกิจกรรมนี้มีนักเรียน ม. 6 เข้าร่วมกิจกรรมรับความรู้จำนวนประมาณ 400 คน มีการติวเตรียมความพร้อมในรายวิชาต่างๆที่ต้องสอบ ONET ได้แก่วิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และสังคมศึกษา วิทยากรที่อบรมมาจากตัวแทนคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดที่ทรงคุณวุฒิ นักเรียนชั้น ม. 6 ทุกคนได้เกิดความมั่นใจในการเตรียมตัวสอบและได้มีโอกาสได้สัมผัสกับการเรียนการสอนของอาจารย์ระดับมหาวิทยาลัย

(เพิ่มเติม…)

มรภ.รอ. จัดวันสังคมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 ณ อาคารเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด อาจารย์ปริญ รสจันทร์ นำนักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จัดวันสังคมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ในสาระต่างๆ ของการเรียนรู้ทางสังคมศึกษาแก่ครู-อาจารย์และนักศึกษาที่สนใจ โดยจัดกิจกรรมวิชาการ การเสวนา การบรรยายวิชาการ การเสวนาแสดงนิทรรศการสังคมศึกษาทั้ง 5 สาระการเรียนรู้และผลงานของสาขาวิชาสังคมศึกษา และสร้างเครือข่ายพร้อมทั้งให้บริการวิชาการกับองค์กรทางการศึกษาด้านสังคมศึกษา วัตถุประสงค์ 1. เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านสังคมศึกษาแก่นักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2. เพื่อพัฒนาผู้เรียนสังคมศึกษาผ่านประสบการณ์งานกิจกรรม 3. เพื่อสร้างกิจกรรมประกวดแข่งขันในระดับภาคขึ้นโดยมีการจัดกิจกรรมที่สร้างความสนใจให้กับผู้เข้าร่วมโครงการคือการตอบปัญหาทางด้านวิชาสังคมศึกษา

(เพิ่มเติม…)

ชาว มรภ.รอ. ร่วมทำบุญตักบาตรและอุปสมบทเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวันราชภัฏ

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 06.09 น. ที่บริเวณหน้าอาคารหอประชุม ๖๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยมีท่านอาจารย์ ดร.วิชิต กำมันตะคุณ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยข้าราชการ บุคลากร นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ร่วมทำบุญตักบาตรและอุปสมบทเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวันราชภัฏ

dsc_4288

(เพิ่มเติม…)

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 อาจารย์อัจฉริยา พัฒนสระคู คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 อาจารย์อัจฉริยา พัฒนสระคู คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี พร้อมด้วยคณาจารย์คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ ดร. วิชิต กำมันตะคุณ ในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่งรักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ณ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
– ขอบคุณภาพจาก Akaluk New

16299017_269167503512699_7597969723313647398_n 16299445_269167606846022_7008701591079151907_n

(เพิ่มเติม…)

วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๐๐ น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดุสิต อุบลเลิศ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้มอบกุญแจ แฟ้มเอกสารงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ให้กับท่านอาจารย์ ดร.วิชิต กำมันตะคุณ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๐๐ น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดุสิต อุบลเลิศ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้มอบกุญแจ แฟ้มเอกสารงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ให้กับท่านอาจารย์ ดร.วิชิต กำมันตะคุณ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ตามคำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดที่ ๐๑๘ / ๒๕๖๐ ในคราวที่ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดุสิต อุบลเลิศ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดหมดวาระการดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐ นี้ ในการนี้อาจารย์ดร.วิชิต กำมันตะคุณ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาันธ์ ๒๕๖๐ เป็นต้นไป

16387947_10207802142999835_3920458553625664260_n-116265533_10207802144079862_2707312057949156026_n

(เพิ่มเติม…)

โครงการพัฒนาความสามารถในการบริหารจัดการองค์สำหรับผู้บริหารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

2016-11-02_13-47-22โครงการพัฒนาความสามารถในการบริหารจัดการองค์สำหรับผู้บริหารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

 

โครงการพัฒนาความสามารถในการบริหารจัดการองค์สำหรับผู้บริหารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

โครงการพัฒนาความสามารถในการบริหารจัดการองค์สำหรับผู้บริหารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม