มรภ.รอ. ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารวิทยาลัยครูกว่างตรี สาธารณรัฐเวียดนาม ในโครงการเจรจาขยายความร่วมมือด้านวิชาการกับวิทยาลัยครูกว่างตรี

dsc_0207

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2560 เวลา 09.30 น. อาจารย์ ดร. เกรียงศักดิ์  ศรีสมบัติ  รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เป็นประธานต้อนรับคณะผู้บริหารวิทยาลัยครูกว่างตรี สาธารณรัฐเวียดนาม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณบดี คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และการศึกษานานาชาติ และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ร่วมต้อนรับ ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 2 ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

dsc_0080 dsc_0087 dsc_0088 dsc_0090 dsc_0092 dsc_0099 dsc_0102 dsc_0111 dsc_0113 dsc_0130 dsc_0141 dsc_0146 dsc_0154 dsc_0157 dsc_0160 dsc_0161 dsc_0165 dsc_0169 dsc_0172 dsc_0174 dsc_0177 dsc_0179 dsc_0182 dsc_0183 dsc_0190 dsc_0192 dsc_0196 dsc_0199 dsc_0200dsc_0207

การจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเจรจาขยายความร่วมมือทางด้านวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด และวิทยาลัยครูกว่างตรี พัฒนาความร่วมมือด้านวิชาการ ภาษาสังคมและศิลปวัฒนธรรม ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดและวิทยาลัยครูกว่างตรี และเพื่อประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับแผนปฎิบัติการโครงการภายใต้ความร่วมมือ เช่น Student/Staff/ Lecturer Exchange program, Joint Research, และอื่นๆ