NEW

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โครงการปัจฉิมนิเทศ ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 5ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2564 เวลา 09.09 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการปัจฉิมนิเทศ ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 5ประจำปีการศึกษา 2563  ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 56 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี  คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับผู้สำเร็จการศึกษาของฝ่ายพัฒนานักศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม โดยให้นักศึกษามีการพัฒนาตนเอง  มีส่วนร่วมในการพัฒนาวิชาชีพ เสริมสร้างความรับผิดชอบ  เสริมสร้างทัศนคติที่ดีต่อสถาบันและวิชาชีพ  โดยมีคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นผู้กล่าวรายงาน รวมถึงอาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ นักศึกษาเข้าร่วมโครงการโดยพร้อมเพรียงกัน

(เพิ่มเติม…)

การประชุมคณะกรรมการประมวลข้อมูลและจัดทำแผนที่กำหนดไว้ตามผลการเลือกกลุ่มสถาบัน

วันที่ 30 มิถุนายน 2564  เวลา 13.09 น.นายสุรพงษ์  สายโอภาศ  ประธานในการประชุมคณะกรรมการประมวลข้อมูลและจัดทำแผนที่กำหนดไว้ตามผลการเลือกกลุ่มสถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  ครั้งที่1/2564  ณ ห้องประชุม A  ชั้น 9  อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  5 ธันวาคม 2550  จัดทำแผนที่ได้กำหนดไว้ตามผลการเลือกกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาตามกฏกระทรวงการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ.2564  เพื่อประมวลผลข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย พร้อมจัดทำแผนพัฒนาความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัย และแผนการผลิตกำลังคนระดับสูงเฉพาะทางตามความต้องการของประเทศ โดยมีท่านอธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากรที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม ทั้งประชุมผ่านทาง VDO CONFERENCE ZOOM หรือ การประชุมทางไกลผ่านทางจอภาพโดยพร้อมเพรียงกัน (เพิ่มเติม…)

บัณฑิตวิทยาลัย จัดกิจกรรมบัณฑิตสัมพันธ์ ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564

วันนี้ (26 มิถุนายน 2564) เวลาประมาณ 13.30 น. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จัดกิจกรรมบัณฑิตสัมพันธ์ ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564
การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทุกหลักสูตรได้รู้จักและมีสายสัมพันธ์อันดีต่อกัน ซึ่งจะเอื้อประโยชน์ส่งเสริมและสนับสนุนต่อการเรียนและการงานในอนาคต และพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวธิดา ชาปัญญา บรรยายในหัวข้อ “การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และกิจกรรมนันทนาการ ” และอาจารย์ ดร.มนชิดา ภูมิพยัคฆ์และคณะ บรรยายในหัวข้อ การบรรยาย ทักษะ IT ในสถานการณ์ โควิด-19 ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

(เพิ่มเติม…)

ม.รอ. ปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

วันนี้ (26 มิถุนายน 2564) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้จัดงานปฐมนิเทศเตรียมความพร้อม นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต กำมันตะคุณ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เป็นประธานกล่าวเปิด พร้อมกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาและบรรยายพิเศษ
การจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด และได้ทราบแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับงานทะเบียน และการใช้ข้อมูลอื่นๆ ที่นักศึกษาต้องมีส่วนเกี่ยวข้องตลอดเวลาที่ศึกษา
โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนีเพ็ญ พลเยี่ยม ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและประมวลผล บรรยายในหัวข้อ “การให้ความรู้และแนวปฏิบัติในการติดต่อสำนักวิชาการและประมวลผล และระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด” เพื่อชี้แจงเรื่องราวของการเตรียมตัวเข้ามาศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา นอกจากนี้ยังมีการแนะนำคณะผู้บริหาร อาจารย์ประจำหลักสูตร หลังจากนั้นได้จัดการทดสอบความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา
สำหรับปีการศึกษา 2564 นี้มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้เปิดทำการสอนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ได้แก่สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จำนวน 45 คน สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน จำนวน 40 คน สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา จำนวน 5 คน สาขาวิชาดนตรีศึกษา จำนวน 4 คน สาขาวิชาบริหารธุรกิจ จำนวน 4 คน สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ จำนวน 6 คน และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต จำนวน 6 คน รวมทั้งสิ้น 110 คน

(เพิ่มเติม…)

นายกสภามหาวิทยาลัย ปลูกต้นไม้ในกิจกรรมส่งเสริมการดำเนินงานตามเกณฑ์มหาวิทยาลัยสีเขียว UI

วันที่ 24 มิถุนายน 2564  เวลา 13.29 น. ศาสตราจารย์พิเศษ นายแพทย์สมพร  โพธินาม  นายกสภามหาวิทยาลัย พร้อมด้วย  พลโทกมล  สุวภาพ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ อธิการบดี รองอธิการบดี ผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา  ร่วมปลูกต้นไม้ในกิจกรรมส่งเสริมการดำเนินงานตามเกณฑ์มหาวิทยาลัยสีเขียว UI  ในโครงการเตรียมความพร้อมสู่การจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียว  (UI GREEN METRIC WORLD)  ซึ่งพันธ์ไม้ที่ปลูกประกอบด้วย  พรรณไม้ป่า เช่น พะยูง ยางนา มะค่า สักทอง ประดู่ และพืชปลูก เช่น กล้วย ขนุน ลิ้นจี่ ลำไย มะม่วง น้อยหน่า โดยกิจกรรมเป็นไปด้วยความสุขและสนุกสนาน

(เพิ่มเติม…)

การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ครั้งที่ 6(164)/2564

วันพฤหัสบดี ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลาประมาณ 09.30 น. ณ ห้องประชุม A ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม พ.ศ.2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ครั้งที่ 6(164)/2564 โดยมีท่าน ศาสตราจารย์พิเศษนายแพทย์ สมพร โพธินาม นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประธานที่ประชุม นำผู้เข้าร่วมประชุมได้สวดมนต์ไหว้พระ ออกกำลังกายก่อนเริ่มการประชุม โดยมีคณะกรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน และมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้ร่วมประชุมผ่านทาง VDO CONFERENCE ZOOM หรือ การประชุมทางไกลผ่านทางจอภาพ (เพิ่มเติม…)

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด อนุเคราะห์สถานที่ในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิค-19 เข็มที่ 2 ของโรงพยาบาลเสลภูมิ

วันที่ 21 มิถุนายน 2561 เวลาประมาณ 10.09 น. ท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่เข้าตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์จากโรงพยาบาลเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ในการบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิค-19 เข็มที่ 2 ให้กับคณาจารย์ นักศึกษาสาขาวิชาพยาบาล  และสาขาวิชาสาธารณสุขที่ได้รับการฉีดวัคซีน เข็มที่ 1 ไปแล้ว จำนวน 343 คน ที่อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ในการนี้มหาวิทยาลัยได้สนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์ และสิ่งอำนวยความสะดวก โดยมีอาจารย์ นักศึกษาจากคณะพยาบาลศาสตร์และองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดทำหน้าที่จิตอาสา สนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลเสลภูมิ

(เพิ่มเติม…)

ขอเชิญทุกท่านติดตามข่าวสาร ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ช่องทาง youtube

ขอเชิญทุกท่านติดตามข่าวสาร ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ช่องทาง youtube
(เพิ่มเติม…)

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

วันที่ 2 มิถุนายน 2564 เวลา 09.39 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย  ภูมิพันธ์  อธิการบดี เป็นประธานในพิธี  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี  โดยมีรองอธิการบดี คณบดี ผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา  ร่วมจัดกิจกรรม ณ ห้องประชุม 9A ชั้น 9  อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550  โดยพร้อมเพรียงกัน

(เพิ่มเติม…)