สกอ. ร่วมกับ มรภ.รอ. จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะและสถาบัน

dsc_0921

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยเครือข่ายความร่วมมือการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา และสถาบันอุดมศึกษาในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จำนวน 16 แห่ง จัดโครงการฝึกอบรมผู้ประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะและสถาบัน ระหว่างวันที่ 4-6 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมกันเกรา ชั้น 3 ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยมี ท่านอาจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีสมบัติ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ร่วมให้การต้อนรับคณะวิทยากรและผู้เข้าอบรม โดยกิจกรรมได้รับเกียรติจาก นางสาวนุชนภา รื่นอบเชย ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาและคณะ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้

dsc_0042 dsc_0061 dsc_0062 dsc_0064 dsc_0074 dsc_0169 dsc_0177 dsc_0192 dsc_0194 dsc_0198 dsc_0199 dsc_0204 dsc_0219 dsc_0222  dsc_0253 dsc_0268 dsc_0274 dsc_0223dsc_0295dsc_0882 dsc_0892 dsc_0895 dsc_0898 dsc_0914dsc_0921

โดยมีกระบวนการเพื่อสร้างผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะและสถาบัน พร้อมทั้งให้ผู้ผ่านการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะและมีแนวปฏิบัติในการทำหน้าที่เป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะและสถาบัน เป็นมาตรฐานเดียวกัน มีผู้เข้าร่วมประกอบไปด้วย ผู้ที่มีประสบการณ์การตรวจประเมินฯ ระดับคณะหรือระดับสถาบัน รวมทั้งหมด 140 คน