สำนักกิจการนักศึกษา จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการศึกษาสำหรับคนพิการ 9 สิงหาคม 2561

dsc_7003

วันที่ 9 สิงหาคม  2561  เวลา 09.39 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย  ภูมิพันธุ์  อธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการศึกษาสำหรับคนพิการ ณ ห้องประชุม 9 A ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550  เพื่อพัฒนาบุคลากร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ ให้มีความเข้าใจในด้านการจัดการเรียนการสอน การให้บริการ สนับสนุนด้านการศึกษา พร้อมทั้งให้สอดคล่้องกับนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่องนโยบายการศึกษาพิเศษระดับอุดมศึกษา  ซึ่งมีนักศึกษา อาจารย์ เจ้าหน้าที่ อย่างพร้อมเพรียงdsc_7003 dsc_7005 dsc_7008 dsc_7010 dsc_7017 dsc_7019 dsc_7022 dsc_7024 dsc_7026 dsc_7029 dsc_7031 dsc_7034 dsc_7038 dsc_7042 dsc_7043 dsc_7044 dsc_7048 dsc_7055 dsc_7062 dsc_7064 dsc_7072 dsc_7074 dsc_7089 dsc_7093 dsc_7095 dsc_7102 dsc_7104 dsc_7105 dsc_7107 dsc_7112 dsc_7114 dsc_7116 dsc_7118dsc_7131