NEW

มรภ.รอ. จัดโครงการอบรม”การให้ความรู้ กำกับติดตาม ตามแผนพัฒนาคุณภาพ(Quality Improvement Plan)ระดับหลักสูตร” มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประจำปีการศึกษา 2559

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้จัดโครงการอบรม”การให้ความรู้ กำกับติดตาม ตามแผนพัฒนาคุณภาพ(Quality Improvement Plan)ระดับหลักสูตร” มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประจำปีการศึกษา 2559 ขึ้น ณ ห้องมันปลา ชั้น 2 ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยมี ท่านรักษาราชการแทนอธิการบดี อาจารย์ ดร.วิชิต กำมันตะคุณ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร. สมเกียรติ ภู่พัฒน์วิบูลย์ จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นวิทยากร โครงการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน พ.ศ.2557 เพื่อให้ได้ทบทวนเกณฑ์การประกันคุณภาพการจัดการศึกษาระดับหลักสูตรและเกณฑ์มาตรฐานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง และเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้จากการอบรมไปดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ให้เป็นไปตามแผนพัฒนาคุณภาพ(QualityImprovement Plan)ระดับหลักสูตรสูตร การดำเนินโครงการในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย อาจารย์หลักสูตร จำนวน 14 หลักสูตร และอาจารย์ บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย รวมทั้งสิ้น 83 คน

dsc_9515

(เพิ่มเติม…)

การรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

การรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ระหว่างวันที่ 16-17 พฤษภาคม 2560 ณ หอประชุม 60 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดdsc_9321

(เพิ่มเติม…)

โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ บุคลากร ครู และนักศึกษา ด้านภาษาอังกฤษตามกรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษาอังกฤษที่เป็นสากล Common European Framework of Reference for Language (CEFR) รุ่นที่ 1

วันนี้ 15 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น. ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ บุคลากร ครู และนักศึกษา ด้านภาษาอังกฤษตามกรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษาอังกฤษที่เป็นสากล Common European Framework of Reference for Language (CEFR) รุ่นที่ 1 ขึ้น โดยมี ท่านรักษาราชการแทนอธิการบดี อาจารย์ ดร.วิชิต กำมันตะคุณ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ โครงการนี้จัดทำขึ้นเพื่อพัฒนาความสามารถทางภาษาอังกฤษของอาจารย์ บุคลากร ครู และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด และครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 27 ให้ได้ตามกรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษาอังกฤษที่เป็นสากล และมีกลุ่มเป้าหมายคือนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จำนวน 200 คน

(เพิ่มเติม…)

โครงการเปิดโลกทัศน์ ชะอำ – กาญจนบุรี ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ จังหวัดกาญจนบุรีและจังหวัดเพชรบุรี

โครงการเปิดโลกทัศน์  ชะอำ – กาญจนบุรี  ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ จังหวัดกาญจนบุรีและจังหวัดเพชรบุรี

(เพิ่มเติม…)

โครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ สาขาวิจัยและประเมินผลการศึกษา และสาขาหลักสูตรการเรียนและการสอน

โครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ สาขาวิจัยและประเมินผลการศึกษา และสาขาหลักสูตรการเรียนและการสอน
คณะครุศาสตร์ วันที่ 8-11 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมไนซ์บีช จังหวัดระยอง

(เพิ่มเติม…)

การประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 5 /2560 วันที่ 8 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5

การประชุมสภาวิชาการ  สมัยสามัญ  ครั้งที่ 5 /2560  วันที่ 8 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5

(เพิ่มเติม…)

โครงการส่งเสริมลักษณะการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนเรียนรู้วิทยาศาสตร์

โครงการส่งเสริมลักษณะการเรียนรู้วิทยาศาสตร์กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนเรียนรู้วิทยาศาสตร์   ด้วยเทคนิค Integrated Inquiry based learning and STEM for Science Education   (เพิ่มเติม…)

การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ระดับปฐมวัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

วันที่ 3 พฤษภาคม 2560  เวลา 09.00 น. อาจารย์ ดร.เกียรงศักดิ์  ศรีสมบัติ  รองอธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ระดับปฐมวัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

(เพิ่มเติม…)

โครงการอบรมเครือข่ายผู้นำนักศึกษาด้านการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 2 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องกันเกรา ชั้น 3 ศูนย์ฝึกประสบการณ์ราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

วันที่ 2  พฤษภาคม  2560  เวลา 09.29 น.  ท่านรักษาราชการแทนอธิการบดี ดร.วิชิต กำมันตะคุณ เป็นประธานโครงการอบรมเครือข่ายผู้นำนักศึกษาด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประจำปีการศึกษา 2559  ณ ห้องกันเกรา ชั้น 3 ศูนย์ฝึกประสบการณ์ราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด (เพิ่มเติม…)

พิธีมอบแถบหมวกและเข็มสถาบันแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ รุ่นที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

วันที่ 29 เมาายน  2560  เวลา 09.49 น. ท่านรักษาราชการแทนอธิการบดี ดร.วิชิต กำมันตะคุณ เป็นประธานมอบแถบหมวกและเข็มสถาบันแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ รุ่นที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยยินดีและภาคภูมิใจ

(เพิ่มเติม…)