NEW

การประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ครั้งที่ 4/2560 วันที่ 21 เมษายน 2560

การประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  ครั้งที่ 4/2560  วันที่ 21 เมษายน  2560   ณ  ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 2  ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

(เพิ่มเติม…)

วันที่ 19 เมษายน 2560 เป็นวันเลือกตั้งประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการและตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ

วันที่ 19 เมษายน  2560 เป็นวันเลือกตั้งประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการและตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ  ตำแหน่งที่ว่างลง  หน่วยเลือกตั้งที่ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 (เพิ่มเติม…)

“วันสงกรานต์ สืบสานประเพณีไทย” ประจำปีพ.ศ. ๒๕๖๐ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๐

สโมสรบุคลากรจัดโครงการ“วันสงกรานต์ สืบสานประเพณีไทย” ประจำปีพ.ศ. ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดวันที่ ๑๒ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๐เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๐.๐๐ น. กิจกรรมการสรงน้ำ

พระนาคปกเมืองไพร พระประจำมหาวิทยาลัยเวลา ๑๐.๐๐ น. – ๑๑.๐๐ น. กิจกรรมรดน้ำดำหัวขอพรจากท่านอธิการบดี คณะผู้บริหาร และแขกผู้มีเกียรติ ณ ลานเอนกประสงค์ (เพิ่มเติม…)

ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมสำหรับผู้บริหารและบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมสำหรับผู้บริหารและบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน

คณะนิติรัฐศาสตร์จัดโครงการสร้างความตระหนักรู้ต่อตนเองเพื่อป้องกันภัยจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 5 เมษายน 2560

วันที่ 5 เมษายน  2560  เวลา  13.30 น. คณบดี อาจารย์อภิรักษ์ บูรรุ่งโรจน์ เป็นประธานเปิดโครงการสร้างความตระหนักรู้ต่อตนเองเพื่อป้องกันภัยจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์  ณ ห้องประชุม รศ.ดร.ทองคูณ หงษ์พันธ์ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

(เพิ่มเติม…)

โครงการจัดการความรู้พัฒนาเทคนิค Coahing and Mentoring เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าศึกษาต่อคณะครุศาสตร์ 4-7 เม.ย.60

วันที่ 5 เมษายน  2560  เวลา อาจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์  ศรีสมบัติ  รองอธิการบดีเป็นประธานโครงการจัดการความรู้พัฒนาเทคนิค Coahing and Mentoring เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าศึกษาต่อคณะครุศาสตร์ 4-7 เม.ย.60  ณ  บ้านกำเนิดพลอยรีสอร์ท  ต.ปากคลอง อ.ปะทิว จ.ชุมพร  โดยมีท่านวิทยากร คือ ท่านดร.ดุษฎี  โยเหลา…  ขอบคุณภาพโดยคุณบวรลักษณ์  บุญจำเนียร

(เพิ่มเติม…)

อาจารย์ ดร.ธนาภรณ์ พันทวี รองอธิการบดี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการนิติศาสตร์บริการวิชาการแก่ชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ 5 เมษายน  2560  เวลา 09.29 น.อาจารย์ ดร.ธนาภรณ์  พันทวี รองอธิการบดี  เป็นประธานพิธีเปิดโครงการนิติศาสตร์บริการวิชาการแก่ชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด  จัดโดยคณะนิติรัฐศาสตร์ ณ หอประชุม  60  พรรษา  มหาวชิราลงกรณ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
(เพิ่มเติม…)

ศูนย์วิทยบริการจัดโครงการอบรมการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้นเชิงปฏิบัติการ

โครงการอบรมการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้นเชิงปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น ๔ อาคารบรรณราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จัดโดย ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

(เพิ่มเติม…)

โครงการสัมมนาข้าวหอมมะลิสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ทุ่งกุลาร้องไห้กับการแข่งขันในกลุ่มประชาคมอาเซียน

คณะนิติรัฐศาสตร์จัดโครงการสัมมนาข้าวหอมมะลิสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ทุ่งกุลาร้องไห้กับการแข่งขันในกลุ่มประชาคมอาเซียน  วันที่ 3 เมษายน  2560

เวลา 13.00 น. ณ  ห้องประชุม 9A  อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  5  ธันวาคม 2560  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
(เพิ่มเติม…)

พิธีมอบใบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ปี ๒๕๕๙

วันที่ 3  เมษายน  2560 เวลา 09.00 น. ท่านรักษาราชการแทนอธิการบดี ดร.วิชิต กำมันตะคุณ เป็นประธานมอบใบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ปี 2559  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  ณ  ห้องประชุมกันเกรา ชั้น 3  ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

(เพิ่มเติม…)