ประวัติของฝ่ายประชาสัมพันธ์

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

  1. ปรัชญา

แม่นยำข่าวสาร  บริการประทับใจ

  1. ปณิธาน

มุ่งเน้นผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ และบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ ให้แก่อาจารย์ บุคลากรนักศึกษาบุคคลทั่วไปทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ

3. วิสัยทัศน์

มุ่งดำเนินงานด้านบริการข่าวสารเพื่อสนับสนุนงานวิชาการให้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ภายใต้ปรัชญาที่ว่า“แหล่งภูมิปัญญาท้องถิ่น”

  1. พันธกิจ

ฝ่ายประชาสัมพันธ์เป็นหน่วยงานรวบรวมข้อมูลข่าวสาร และกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัยฯโดยมีพันธกิจดังนี้

4.1จัดการบริการข่าวสาร แก่อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และบุคคลภายนอก ให้ได้รับรู้การดำเนินงานกิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัยฯ อย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว

4.2 ปฏิบัติงานตามภารกิจ เพื่อสนับสนุนการบริการให้แก่หน่วยงานภายในด้วยความรวดเร็วและต่อเนื่องเพื่อให้การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

4.3  เสริมสร้างความเข้าใจและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของมหาวิทยาลัยฯ ต่อสาธารณชนในการเข้าร่วมกิจกรรมภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯทั้งในระดับชุมชนท้องถิ่น สังคม และประเทศชาติ

4.4 ปฏิบัติงานตามภารกิจ เพื่อสนับสนุนการบริการบัตรนักศึกษา บัตรบุคลากร และภารกิจอื่นๆ ของมหาวิทยาลัยฯ

5.ตัวชี้วัดและเป้าหมาย

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ได้กำหนดเป้าหมายในด้านต่างๆ ดังนี้
5.1  ด้านการบริการ

5.1.1 มีระบบการให้บริการด้านข้อมูลข่าวสารแก่บุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัยฯและบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยฯ อย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว

5.1.2  มีการพัฒนาและปรับปรุงช่องทางการสื่อสาร เพื่อการบริการที่ต่อเนื่องและรวดเร็ว

5.1.3  มีการบริการข้อมูลข่าวสารด้านวิชาการและการเรียนการสอน แก่หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยฯ

5.1.4  มีระบบการบริการข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องแม่นยำและน่าเชื่อถือ

5.1.5  มีระบบการบริการด้านข้อมูลบัตรนักศึกษา และบัตรบุคลากรที่ถูกต้องแม่นยำและน่าเชื่อถือ
5.2  ด้านการสร้างภาพลักษณ์

5.2.1มีการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยฯ แก่สาธารณชนอย่างต่อเนื่อง

5.2.2 มีระบบการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชุมชน ท้องถิ่น  สังคม และประเทศชาติ

  1. 6. ประเด็นยุทธศาสตร์

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ได้กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ไว้ 5ประเด็น ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1: การบริหารจัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุนการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 2: การสนับสนุนการบริการด้านข้อมูลข่าวสารทั้งในและนอกมหาวิทยาลัยฯแก่หน่วยงาน ภายใน
และหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 3: การนำเสนอข่าวสารข้อมูลอย่างถูกต้องแม่นยำ น่าเชื่อถือ

ยุทธศาสตร์ที่ 4:  การสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์

ยุทธศาสตร์ที่ 5:  การเสริมสร้างความเข้าใจและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของมหาวิทยาลัยฯ ต่อสาธารณชน