NEW

ทำบุญตักบาตร วันคล้ายวันสถาปนา 19 ปี มรภ.รอ.

เมื่อวันที่ 12 กรกฏาคม 2560 เวลา 06.30 น. ณ หอประชุม 60 พรรามหาวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จัดพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 9 รูป ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา 19 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ท่าน อาจารย์ ดร.วิชิต กำมันตะคุณ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เฉลย ภูมิพันธ์ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในงานวันคล้ายวันสถาปนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประจำปี 2560 เพื่อความเป็นศิริมงคล ถือได้ว่าเป็นการเริ่มต้นเข้าสู่ ปีการศึกษา 2560 อย่างสมบูรณ์และได้รับบุญกันถ้วนหน้า

(เพิ่มเติม…)

คณะครุศาสตร์ มรภ.รอ. จัดโครงการพัฒนาคุณภาพนักเรียนแกนนำที่จะเข้าศึกษาต่อในคณะครุศาสตร์

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้จัดโครงการพัฒนาคุณภาพนักเรียนแกนนำที่จะเข้าศึกษาต่อในคณะครุศาสตร์ขึ้น ณ หอประชุม 60 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยมีท่าน อาจารย์ ดร.วิชิต กำมันตะคุณ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เป็นประธานกล่าวเปิด และมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมประสงค์ เสนารัตน์ คณบดีคณะครุศาสตร์ กล่าวรายงานว่าโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียนแกนนำที่จะเข้าศึกษาต่อในคณะครุศาสตร์ตามกรอบคุณลักษณะของนักเรียนที่จะเข้าศึกษาต่อในสาขาวิชาชีพครูได้แก่ การเป็นผู้มีจิตอาสา มีความฉลาดทางอารมณ์และมีความเป็นครู มีนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษาเข้าร่วมโครงการจำนวนมาก

(เพิ่มเติม…)

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดร่วมใจถวายเทียน เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2560 วันที่ 7 กรกฎาคม 2560

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2560  เวลา 09.09 น. อาจารย์นิถินาถ  อุดมสันต์  ผู็อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  เป็นประธานพิธีถวายเทียนพรรษา  ประจำปี 2560  ณ วัดตาลวนาราม    บ้านเหล่าแขม ตำบลเกาแก้ว อำเภอเสลภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด  โดยมีคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก และช่วยพัฒนาวัดด้านความสะอาดด้วยอิ่มบุญกันทั่วหน้า (เพิ่มเติม…)

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดร่วมใจถวายเทียน เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2560 วันที่ 5 กรกฎาคม 2560

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2560  เวลา 13.09 น. ท่านรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  อาจารย์ ดร.วิชิต  กำมันตะคุณ  เป็นประธานพิธีถวายเทียนพรรษา  ประจำปี 2560  ณ วัดสว่างอารมณ์  บ้านดงกลาง ตำบลเกาแก้ว อำเภอเสลภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด  โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก

(เพิ่มเติม…)

คณะครุศาสตร์ มรภ.รอ. จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับครูและผู้บริหารในสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการเพื่อเตรียมความพร้อมนักเรียนในการเข้าศึกษาสาขาวิชาชีพครู

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับครูและผู้บริหารในสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการเพื่อเตรียมความพร้อมนักเรียนในการเข้าศึกษาสาขาวิชาชีพครูขึ้น ณ ห้อง EDU 206 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยมีท่าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมประสงค์ เสนารัตน์ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เป็นประธานกล่าวเปิด และ อาจารย์ ดร.คันธทรัพย์ ชมพูพาทย์ กล่าวรายงาน ภายในโครงการรับฟังการบรรยาย เรื่องการพัฒนานักเรียนตามคุณลักษณะของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์สนั่น มีขันหมาก มีครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษาเข้าร่วมโครงการจำนวนมาก

(เพิ่มเติม…)

คณะนิติรัฐศาสตร์ มรภ.รอ.จัดโครงการการเตรียมความพร้อมก่อนการเดินทางไปต่างประเทศ การให้ข้อมูลเชิงเตือนภัยเกี่ยวกับขบวนการค้ามนุษย์ข้ามชาติ ยาเสพติดและอาชญากรรมข้ามชาติและโครงการ Work and Travel

 

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2560 เวลา 13.30 น. คณะนิติรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จัดโครงการการเตรียมความพร้อมก่อนการเดินทางไปต่างประเทศ การให้ข้อมูลเชิงเตือนภัยเกี่ยวกับขบวนการค้ามนุษย์ข้ามชาติ ยาเสพติดและอาชญากรรมข้ามชาติและโครงการ Work and Travel ขึ้น โดยมี ท่าน ดร.วิชิต กำมันตะคุณ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เป็นประธานกล่าวเปิด การจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างจิตสำนึกและรณรงค์/ประชาสัมพันธ์เชิงรุกให้ความรู้เตือนภัยแก่แรงงานไทย สตรีไทย เยาวชน และนิสิต/นักศึกษา เกี่ยวกับขั้นตอนการในการเตรียมตัวก่อนตัดสินใจเดินทางไปทำงานในต่างประเทศ รู้เท่าทันและหลีกเลี่ยงการตกเป็นเหยื่อของขบวนการค้ามนุษย์หรือการค้าแรงงานข้ามชาติ

(เพิ่มเติม…)

คณะนิติรัฐศาสตร์ มรภ.รอ.จัดโครงการจัดการความรู้และพัฒนาอาจารย์ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2560 คณะนิติรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จัดโครงการจัดการความรู้และพัฒนาอาจารย์ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ณ ห้องประชุม ศาสตราจารย์ ดร. ปรีดี เกษมทรัพย์ ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด การจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ จัดการความรู้เกี่ยวกับการขอตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์คณะนิติรัฐศาสตร์ และเพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์คณะนิติรัฐศาสตร์ให้ดำรงตำแหน่งวิชาการที่สูงขึ้น ภายในโครงการรับฟังการเสวนาเรื่อง การวางแผนเพื่อก้าวสู่ตำแหน่งทางวิชาการ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชยธร ไชยวิเศษ และเรื่องฝึกปฏิบัติและนำการเขียนลงงานทางวิชาการ โดย รองศาสตราจารย์ เฉลา ประเสริฐสังข์ จากนั้นคณาจารย์ ได้ร่วมกันเขียนตำราเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน

(เพิ่มเติม…)

สโมสรโรตารีร้อยเอ็ด มอบหนังสือให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2560 เวลา 14.30 น. ท่าน ดร.วิชิต กำมันตะคุณ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด พร้อมด้วยบุคลากรจากศูนย์วิทยบริการ รับมอบหนังสือจาก คุณบัณจง ธนะแพสย์ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย คุณวรินธร ศรีแสนปาง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  และคณะสโมสรโรตารีร้อยเอ็ด ภาค 3340 โรตารีสากล  ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 2 ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

 

(เพิ่มเติม…)

นักศึกษา คณะครุศาสตร์ คว้ารางวัลเหรียญทองแดง ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ สงขลาเกมส์ ครั้งที่ 45

นายสุนทร นุชิตภาพ นักศึกษาสาขาพลศึกษา ชั้นปีที่ 4 คณะครุศาสตร์ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันกีฬาเทควันโด รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 74 กิโลกรัม ชาย ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ สงขลาเกมส์ ครั้งที่ 45

 

มรภ.รอ. จัดนิทรรศการร้อยเอ็ดศึกษา

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2560 อาจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีสมบัติ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มอบนิทรรศการร้อยเอ็ดศึกษาแก่คุณประจักษ์ วิเชียรสาร รองปลัดเทศบาลตำบลเมืองบัว เพื่อบริการวิชาการด้วยการเผยแพร่ความรู้สู่ท้องถิ่น ตามโครงการเพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น : บูรณาการงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน สำนักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด สำหรับนิทรรศการร้อยเอ็ดศึกษาที่เผยแพร่ในครั้งนี้คือเรื่องโกศต้นแบบจากหม้อไหใส่ศพ 2,500 ปีมาแล้วพบทั่วไปในกลุ่มอาเซียน และบ้านเมืองบัวต. เมืองบัว อ. เกษตรวิสัย จ. ร้อยเอ็ดได้รับความอนุเคราะห์ข้อมูลจาก สุจิตต์ วงษ์เทศ

-ขอขอบพระคุณข่าวและภาพข่าวจาก อาจารย์ปริญ รสจันทร์  ผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

(เพิ่มเติม…)