NEW

วันที่ 20 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. ท่านรักษาราชการแทนอธิการบดี ดร.วิชิต กำมันตะคุณ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมวิชาชีพการบัญชีฯ

วันที่  20  มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. ท่านรักษาราชการแทนอธิการบดี  ดร.วิชิต กำมันตะคุณ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมวิชาชีพการบัญชีต้นทุนและโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อยกระดับวิชาชีพสู่สากลตามแผนผลงานการให้บริการวิชาการส่งเสริมสนับสนุนนโยบายด้านการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560  ระหว่าวันที่ 20 -21  มีนาคม  2560   ณ ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
(เพิ่มเติม…)

มรภ.รอ. มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และคณาจารย์ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560 เวลา 13.30 น. ท่านอาจารย์ ดร.วิชิต กำมันตะคุณ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และคณาจารย์ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก โดยมี คณะผู้บริหาร คณาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ร่วมแสดงความยินดี ในที่ประชุมประชุมอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุม รองศาสตราจารย์ ดร.ทองคูณ หงส์พันธุ์ 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

(เพิ่มเติม…)

วันที่ 14 มีนาคม 2560 อาจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีสมบัติ รองอธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเปิดบ้านวิชาการ ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด..

วันที่ 14 มีนาคม 2560 อาจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีสมบัติ
รองอธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเปิดบ้านวิชาการ ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด..โดยมีผู้อำนวยการ คณะครู นักเรียน เข้าร่วมโครงการและร่วมกิจกรรมมากมาย…..
(เพิ่มเติม…)

อาจารย์อัจฉรียา พัฒนสระคู คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี รับรางวัล ตราสัญญลักษณ์มาตรฐานห้องประชุม “Rajabhat Greenview Professional Center”

อาจารย์อัจฉรียา  พัฒนสระคู  คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี และคณะเข้า รับรางวัล ตราสัญญลักษณ์มาตรฐานห้องประชุม “Rajabhat Greenview Professional Center”
ท่านรองนายกธนะศักดิ์ ปฏิมาปกรณ์ (เพิ่มเติม…)

มรภ.รอ จัดประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ครั้งที่ 3(114)/2560

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2560 เวลา 09.30 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้จัดประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ครั้งที่ 3(114)/2560 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 2 ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยมี ศาสตราจารย์นายแพทย์ สมพร โพธินาม นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมฯ มีกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมด้วยท่านอาจารย์ ดร.วิชิต กำมันตะคุณ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด และผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดเข้าร่วมประชุม

 

dsc_5582dsc_5608

(เพิ่มเติม…)

คณะทำงานตรวจเยี่ยมและประเมินสถาบันการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ ได้สรุปผลการดำเนินการตรวจเยี่ยม เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและได้รับคำชมจากท่านคณะกรรมการว่ามีความพร้อมมาก อีกทั้งมีข้อเสนอแนะและคำแนะนำจากผู้ทรงคุณวุฒิ

วันนี้ เวลา 17.00 น. คณะทำงานตรวจเยี่ยมและประเมินสถาบันการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ ได้สรุปผลการดำเนินการตรวจเยี่ยม เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและได้รับคำชมจากท่านคณะกรรมการว่ามีความพร้อมมาก อีกทั้งมีข้อเสนอแนะและคำแนะนำจากผู้ทรงคุณวุฒิ..คณะพยาบาลขอกราบขอบพระคุณนะโอกาสนี้

(เพิ่มเติม…)

คณะทำงานตรวจเยี่ยมและประเมินสถาบันการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ ได้ตรวจห้องปฏิบัติการ

เวลา 11.00 น.คณะทำงานตรวจเยี่ยมและประเมินสถาบันการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ ได้ตรวจห้องปฏิบัติการ ที่ใช้ในการเรียนการสอนของนักศึกษาพยาบาล เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและได้รับคำชมจากท่านคณะกรรมการว่ามีความพร้อมมาก

(เพิ่มเติม…)

วันที่ 9 มีนาคม 2560 เวลา 09.30 น. ท่านรักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ดร.วิชิต กำมันตะคุณ กล่าวต้อนรับผู้ทรงคุณวุฒิ คณะทำงานตรวจเยี่ยมและประเมินสถาบันการศึกษา โดยมีคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ผศ.ดร.ศิริพร ดอนแก้วบัว คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ให้การต้อนรับ..

(เพิ่มเติม…)

วันที่ 5 มีนาคม 2560 เวลา 10.00 น. ท่านรักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ดร.วิชิต กำมันตะคุณ

วันที่ 5 มีนาคม 2560 เวลา 10.00 น. ท่านรักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ดร.วิชิต กำมันตะคุณ นำคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมถวายต้นกัณฑ์หลอน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดในงานมหาทานบารมีประเพณี บุญผะเหวด ครั้งที่ 27 ประจำปี  2560 อย่างสนุกสนานและอิ่มบุญ…..

(เพิ่มเติม…)

วันที่ 4 มีนาคม 2560 เวลา 16.00 น. ท่านรักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ดร.วิชิต กำมันตะคุณ

วันที่ 4 มีนาคม 2560 เวลา 16.00 น. ท่านรักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ดร.วิชิต กำมันตะคุณ นำคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมขบวนแห่ มหาทานบารมีประเพณี บุญผะเหวค ครั้งที่ 27 ประจำปี 2560 โดยพร้อมเพรียงกัน

(เพิ่มเติม…)