โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ ทบทวนการวิเคราะห์ค่างาน ประเมินค่างาน เพื่อเลื่อนระดับในต่ำแหน่งที่สูงขึ้นสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน

dsc_0703

วันที่ 30  สิงหาคม 2561 เวลา 09.09 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย  ภูมิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินค่างาน ทบทวนการวิเคราะห์ค่างาน และประเมินค่างาน  เพื่อเลื่อนระดับในต่ำแหน่งที่สูงขึ้นสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน  ณ  ห้องประชุม 9A  ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  5  ธันวาคม 2550  โดยท่านรองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการสำนัก สถาบัน และโรงเรียนสาธิตฯ  ให้ความร่วมมือในการเข้าอบรมในครั้งนี้ด้วย  และมีบุคลากรสายสนับสนุนเข้าร่วมโดยพร้อมเพรียงกัน

dsc_0585 dsc_0587 dsc_0588 dsc_0590 dsc_0593 dsc_0595 dsc_0597 dsc_0598 dsc_0603 dsc_0604 dsc_0609 dsc_0611 dsc_0613 dsc_0618 dsc_0619 dsc_0625 dsc_0627 dsc_0628 dsc_0629 dsc_0630 dsc_0632 dsc_0633 dsc_0637 dsc_0638 dsc_0640 dsc_0644 dsc_0653 dsc_0656 dsc_0660 dsc_0663 dsc_0666 dsc_0667 dsc_0673 dsc_0675 dsc_0678 dsc_0680 dsc_0681 dsc_0683 dsc_0684 dsc_0685 dsc_0686 dsc_0688 dsc_0689 dsc_0690 dsc_0691 dsc_0692 dsc_0693 dsc_0700 dsc_0701 dsc_0702 dsc_0703 dsc_0708