โครงการอบรมแนวปฏิบัติที่ดีด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตรและคณะ วันที่ 7-8 ก.พ.2561

dsc_1127-1

เวลา  09.09 น. วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย  ภูมิพันธุ์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ อบอรมแนวปฏิบัติที่ดีด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตรและคณะ   โดยมี อาจารย์อารยtรัตน์  ชารีแสน  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการคลังและประกันคุณภาพ  เป็นผู้กล่าวรายงาน และมีอาจารย์ประจำหลักสูตรทุกหลักสูตรทุกคณะเข้ารับการอบรมในครั้งนี้อย่างครบถ้วน  ซึงได้รับเกียรติจากท่านวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านโดยตรง คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรานี พรรณวิเชียร…มาอบรมให้ในกิจกรรมทั้ง 2 วันdsc_0966-copy dsc_0973-copy dsc_0975-copy dsc_0978-copy dsc_0981-copy dsc_0996-copy dsc_1004 dsc_1005 dsc_1008 dsc_1013 dsc_1026 dsc_1027 dsc_1029 dsc_1039 dsc_1040 dsc_1067 dsc_1068 dsc_1070 dsc_1074 dsc_1076 dsc_1079 dsc_1080 dsc_1085 dsc_1096 dsc_1097 dsc_1098 dsc_1102 dsc_1103 dsc_1104 dsc_1105 dsc_1116 dsc_1120 dsc_1123 dsc_1126 dsc_1127-1 dsc_1127-2 dsc_1127-3 dsc_1127-4 dsc_1127-5 dsc_1127-6