โครงการโรงเรียนชาวนา รุ่นที่ 2

dsc_0338

วันที่ 2 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.09 น. สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเกษตรกร (โรงเรียนชาวนา) กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตร (รุ่นที่ 2) ระหว่างวันที่ 2-3 เมษายน 2561 ณ ห้องประดับแก้ว โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีอาจารย์ ดร.การุณ พงศ์ศาสตร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ และมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กล่าวรายงานว่า”การจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการทำนาที่มีคุณภาพ และเพื่อพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตร โดยมีเกษตรกรตำบลมะอึ อำเภอธวัชบุรี และตำบลหนองนวง อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ที่เข้าร่วมโคงการจำนวน 80 คน เข้ารับการอบรมในวันนี้ โดยมีท่านอาจารย์สุกัลยา รัตนศรีวงษ์ เจ้าพนักงานการเกษตร ระดับชำนาญงาน จากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นวิทยากร ซึ่งการจัดโครงการในครั้งนี้ได้รับงบประมาณจากทางสำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด

dsc_0199 dsc_0205 dsc_0214 dsc_0215 dsc_0226 dsc_0227 dsc_0230 dsc_0233 dsc_0247 dsc_0259 dsc_0284 dsc_0287 dsc_0298 dsc_0307 dsc_0309 dsc_0315 dsc_0316 dsc_0318 dsc_0320 dsc_0322 dsc_0325 dsc_0330 dsc_0331 dsc_0332 dsc_0334 dsc_0335 dsc_0336 dsc_0338 dsc_0340 dsc_0345 dsc_0349 dsc_0361 dsc_0364 dsc_0365 dsc_0369 dsc_0370 dsc_0371 dsc_0373 dsc_0376 dsc_0379 dsc_0380 dsc_0382