Monthly Archive: สิงหาคม 2017

มรภ.รอ. จัดพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

dsc_0471

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2555 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุม 60 พรรษามหาวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จัดพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” เนื่องในโอกาสวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ โดยมี อาจารย์ ดร.ธนาภรณ์ พันทวี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธี มีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาเข้าร่วมในพิธี

อาจารย์ ดร.ธนาภรณ์ พันทวี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ได้กล่าวถวายราชสดุดี ประกาศเฉลิมพระเกียรติคุณ เพื่อแสดงความจงรักภักดีและความกตัญญูกตเวทิตาธรรม ต่อพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” ความว่า พระองค์ทรงประยุกต์ความรู้ในทางคณิตศาสตร์ สามารถทำนายปรากฏการณ์การเกิดสุริยุปราคาได้อย่างแม่นยำ เป็นเวลาล่วงหน้าถึง 2 ปี โดยสามารถกำหนดตำแหน่งที่จะสังเกตปรากฏการณ์ที่เด่นชัด ที่ตำบลหว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พระบรมเดชานุภาพที่แสดงในครั้งนั้น เป็นที่อัศจรรย์ยิ่งต่อพสกนิกรชาวสยามและเป็นที่ยกย่องในพระปรีชาญาณทั่วไปในสากลประเทศ เป็นการเชิดชูศักดิ์ศรีแห่งความเป็นอริยะของชาวไทย ส่งผลให้ประเทศชาติคงความเป็นเอกราช ตราบจนทุกวันนี้ พระราชกรณียกิจตลอดจนระยะเวลาแห่งการครองราชย์ พระองค์ทรงสร้างสรรค์คุณประโยชน์อเนกอนันต์ อันเป็นรากฐานแห่งความเจริญของวงการวิทยาศาสตร์และความเจริญวัฒนาของชาติไทย ทั้งสิ้น”

สำหรับงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ดำเนินการจัดภายใต้หัวข้อ “จุดประกายความคิดพัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม” ซึ่งมีกิจกรรมภายในงานฯประกอบไปด้วย พิธีถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย พร้อมด้วยนิทรรศการเทิดพระเกียรติฯและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และกิจกรรมส่งเสริมความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ของเยาวชน อาทิ การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ การแข่งขันวาดภาพการ์ตูนวิทยาศาสตร์ การประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมของนักวิทศาสตร์ และการแข่งขันทักษะและตอบโจทย์ทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16- 18 สิงหาคม 2560

(เพิ่มเติม…)

มรภ.รอ. จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2560

dsc_0327

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00 น. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดโครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2560 “จุดประกายความคิดพัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม” โดยมี อาจารย์ ดร.พิทักษ์  พลคชา ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เป็นประธานกล่าวเปิด และมีอาจารย์นนทนันท์ พลพันธ์ หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระปรีชาสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย โดยภายในงานได้มีการจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อชิงทุนการศึกษา เช่น การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ การประกวดวาดภาพ ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีการจัดนิทรรศการ การออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของคณาจารย์ นักศึกษา รวมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16- 18 สิงหาคม 2560

วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติได้เริ่มมีขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2525 โดย มติของคณะรัฐมนตรี ให้มีวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติขึ้นเมื่อวันที่ 14 เมษายน พ.ศ.2525 เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเป็น “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” วันวิทยาศาสตร์แห่งชาตินี้เป็นเพราะพระองค์ทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาที่ตำบลหว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2411 ได้อย่างแม่นยำ และต่อมาได้มีการสร้าง “อุทยานวิทยาศาสตร์” ที่ บ้านหว้ากอ ต่อไปมาศึกษาที่มาของวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่ออุทยานนี้ว่า “อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์” และได้รับพระบรมราชานุญาตให้จัดสร้าง พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบรมรูปหล่อประทับนั่งบนพระเก้าอี้ฉลองพระองค์เครื่องแบบทหารเรือ ชุดเดียวกับวันที่พระองค์ท่านเสด็จพระราชดำเนินมาบ้านหว้ากอ เพื่อเป็นการระลึกถึง วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

(เพิ่มเติม…)

บัณฑิตวิทยาลัย บริการวิชาการแก่ชุมชน การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น องค์ความรู้ของชุมชนสู่สถานศึกษา 10 สิงหาคม 2560

img_1622

เมื่อวันที่10  สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด นำโดยท่านอาจารย์พิทักษ์  พลคชา  ผู้ช่วยอธิการบดี และอาจารย์ขอบฟ้า  จันทร์เจริญ  อาจารย์ประจำบัณฑิตวิทยาลัยได้จัดโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น องค์ความรู้ของชุมชนสู่สถานศึกษา
“การเพาะเห็ด” ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านท่าม่วง หมู่ที่ 3 ตำบลท่าม่วง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด และโรงเรียนบ้านท่าม่วง ตำบลท่าม่วง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด (เพิ่มเติม…)

มหาวิทยาลัยราชถัฏร้อยเอ็ด ต้อนรับผู้แทนพระองค์เชิญสิ่งของพระราชทานมามอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด

dsc_7092

รักษาราชการแทนอธิการบดี อาจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์  ศรีสมบัติ  นำผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาต้อนรับผู้แทนพระองค์เชิญสิ่งของพระราชทานมามอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด  รวมถึงประชุมติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดร้อยเอ็ด  โดยท่านพลเอก ดาว์พงษ์  รัตนสุวรรณ  องคมนตรี (เพิ่มเติม…)

การแข่งขันปั่นจักรยานพิชิตลุ่มน้ำชี ครั้งที่ 2 “เกาะแก้วปั่นรวมใจ เทิดไท้องค์ราชินี”

dsc_0046

วันอาทิตย์ 13 สิงหาคม 2560 เวลา 08.00 น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยเทศบาลตำบลเกาะแก้ว จังหวัดร้อยเอ็ด เทศบาลตำบลเกาะแก้ว และชมรมจักรยานตำบลเกาะแก้ว ได้จัดการแข่งขันปั่นจักรยานพิชิตลุ่มน้ำชี ครั้งที่ 2 “เกาะแก้วปั่นรวมใจ เทิดไท้องค์ราชินี” บนเส้นทางธรรมชาติ ลัดเลาะทุ่งข้าวเขียวขจี ตลอดริมฝั่งแม่น้ำชีของอำเภอเสลภูมิ อำเภอธวัชบุรี อำเภอทุ่งเขาหลวง และ อำเภอโพนทอง ระยะทาง 56 กิโลเมตร (VIP. ระยะทาง 20 กิโลเมตร) โดยมีท่านสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดงาน และมีท่านอาจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีสมบัติ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน 1.เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการออกกำลังกายให้กับประชาชนในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง 2.เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดเลย 3.เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการแข่งขันจักรยานเป็นกิจกรรมประจำปีของตำบลเกาะแก้วโดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น 14 ประเภท 1.รุ่นทั่วไป (เสือหมอบ และ เสือภูเขา) มี 13 ประเภท รวมระยะทาง 56 กิโลเมตร 2. รุ่น VIP. และ รุ่นท้องถิ่น (ชาวบ้านในตำบลเกาะแก้ว) มี 1 ประเภท รวมระยะทาง 20 กิโลเมตร

(เพิ่มเติม…)

ชาว มรภ.รอ. ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560

dsc_0555

ชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด พร้อมใจกันร่วมประกอบพิธีลงนามถวายพระพร และถวายพานพุ่ม เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2560 ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เมื่อเวลา 11 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ อาคารหอประชุม 60 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด อาจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีสมบัติ  ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธี นำคณะข้าราชการ พนักงาน และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ร่วมพิธีลงนามถวายพระพร เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ซึ่งคณะข้าราชการ พนักงาน นักศึกษาที่มาร่วมพิธีต่างเดินทางมาพร้อมกันด้วยความยินดีเป็นล้นพ้น ที่วโรกาสมหามงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา ได้เวียนมาบรรจบอีกวาระหนึ่ง ต่างชื่นชมในพระบุญญาบารมี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ปกเกล้าปกกระหม่อมหาที่สุดมิได้ จากพระราชกรณียกิจทั้งปวง ที่ได้ทรงบำเพ็ญด้วยวิริยะอุตสาหะ ตรากตรำพระวรกายนับเอนกประการ เพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของพสกนิกร และความมั่นคงของประเทศ ทรงเป็นขวัญ และกำลังใจของปวงอาณาประชาราษฎร์ในยามที่บ้านเมืองเกิดภัยพิบัติ ทรงชี้แนะแนวทางแก้ปัญหา ด้วยวิธีสมัครสมานสามัคคีอย่างสันติ

(เพิ่มเติม…)

มรภ.รอ.จัดโครงการจัดการความรู้ ” พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560″

img_0261

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. สถาบันจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ดำเนินการจัดโครงการจัดการความรู้ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.. 2560″ ขึ้น ณ ห้องประชุม A ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 โดยมี ท่านอาจารย์ ดร.สมเกียรติ ศรีปัดถา ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิด และมี อาจารย์ ดร.สัญชัย ฮามคำไพ ผู้อำนวยการสถาบันจัดการความรู้ กล่าวรายงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจและแนวปฏิบัติที่ดี ให้กับบุคลากรเกี่ยวกับพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.. 2560 ภายในงานมีการบรรยายโดยได้รับเกียรติจากวิทยากร 2 ท่าน คุณอริศรา ศรีสวัสดิ์ นักวิชาการคลังชำนาญการและคุณทองดี ป้องเขต นักวิชาการคลังชำนาญการ จากสำนักงานคลังจังหวัดร้อยเอ็ด (เพิ่มเติม…)

มรภ.รอ. จัดโครงการวันรพีนิติรัฐศาสตร์บริการวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2560

dsc_0120

 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ อาคารเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด คณะนิติรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด จัดโครงการวันรพีนิติรัฐศาสตร์บริการวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2560 โดยนายเฉลิมพล มั่งคั่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธี มีผู้พิพากษาหัวหน้าศาล อัยการจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด ประธานสภาทนายความจังหวัดร้อยเอ็ด รักษาราชการแทนอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าส่วนราชการ อาจารย์ นักศึกษา และนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้จำนวนมาก เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระบิดาแห่งกฎหมายไทย และเนื่องด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด มีการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้รับพระกรุณาธิคุณประทานถ้วยรางวัลชนะเลิศ จากพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เพื่อมอบให้แก่โรงเรียนที่แข่งขันชนะเลิศการตอบปัญหาทางกฎหมาย และให้กับเยาวชนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเพื่อเป็นสิริมงคลตลอดไป สำหรับกิจกรรมมีการบรรยายในหัวข้อ “มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กับเยาวชนไทย”โดย สภาทนายความ จังหวัดร้อยเอ็ด และการแข่งขันตอบปัญหาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และพิธีมอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายรางวัลชนะเลิศลำดับที่ 1-3 และพิธีมอบถ้วยรางวัลประทานจากพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดยินดีกับรางวันชนะเลิศประจำปีนี้ได้แก่โรงเรียนโชคชัยสามัคคี จ.นครราชสีมา

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ประสูติเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2417 เป็นพระราชโอรสองค์ที่ 14 ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 กับเจ้าจอมมารดาตลับ พระองค์ทรงประกอบพระราชกรณียกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านกฎหมายไทย ทรงปรับปรุงศาลยุติธรรมสู่ระบบใหม่ ตรวจชำระ สะสางกฎหมาย ตั้งโรงเรียนกฎหมาย รวบรวมและแต่งตำราคำอธิบายกฎหมายลักษณะต่างๆ อีกทั้งยังทรงตั้งกองพิมพ์ลายนิ้วมือ เพื่อใช้เก็บประวัติผู้ต้องหา จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการพิสูจน์ลายนิ้วมือของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พระองค์ได้สิ้นพระชนม์ด้วยโรควัณโรคที่พระวักกะ เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2463 วงการกฎหมายไทยจึงได้กำหนดให้เป็นวันรพี เพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีของพระองค์ (เพิ่มเติม…)

มรภ.รอ. จัดโครงการเยาวชนร้อยเอ็ดอาสาพัฒนา

dsc_0214

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา เวลา 08.30 น. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้จัดโครงการเยาวชนร้อยเอ็ดอาสาพัฒนาขึ้น ณ ห้องประชุม 9A อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมประสงค์ เสนารัตน์ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิด มีผู้เข้าร่วมโครงการประกอบไปด้วย นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะครุศาสตร์ จำนวน 40 คน นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โรงเรียนบ้านดงหวายและโรงเรียนท่าม่วงวิทยาคม 80 คน นักศึกษาผู้ดำเนินโครงการ 16 คน รวม 136 คน ภายในโครงการมีกิจกรรมดังนี้ 1.กิจกรรมสร้างการเรียนรู้ทักษะกระบวนการทำงานกลุ่ม 2.ฐานกิจกรรมเสริมความรู้ด้านจิตอาสา 3.ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ให้กับส่วนรวมประดิษฐ์กระถางดอกไม้จากขวดพลาสติก

(เพิ่มเติม…)

สกอ. ร่วมกับ มรภ.รอ. จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะและสถาบัน

dsc_0921

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยเครือข่ายความร่วมมือการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา และสถาบันอุดมศึกษาในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จำนวน 16 แห่ง จัดโครงการฝึกอบรมผู้ประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะและสถาบัน ระหว่างวันที่ 4-6 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมกันเกรา ชั้น 3 ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยมี ท่านอาจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีสมบัติ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ร่วมให้การต้อนรับคณะวิทยากรและผู้เข้าอบรม โดยกิจกรรมได้รับเกียรติจาก นางสาวนุชนภา รื่นอบเชย ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาและคณะ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ โดยมีกระบวนการเพื่อสร้างผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะและสถาบัน พร้อมทั้งให้ผู้ผ่านการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะและมีแนวปฏิบัติในการทำหน้าที่เป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะและสถาบัน เป็นมาตรฐานเดียวกัน มีผู้เข้าร่วมประกอบไปด้วย ผู้ที่มีประสบการณ์การตรวจประเมินฯ ระดับคณะหรือระดับสถาบัน รวมทั้งหมด 140 คน

(เพิ่มเติม…)