นักศึกษา คณะนิติรัฐศาสตร์ มรภ.รอ. คว้ารางวัลชนะเลิศโครงการคุณธรรม จริยธรรม เฉลิมพระเกียรติฯ ระดับอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2559

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาชมรมรัฐศาสตร์มวลชนสัมพันธ์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะนิติรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด ได้รับรางวัลชนะเลิศโครงการคุณธรรม จริยธรรม เฉลิมพระเกียรติฯ ระดับอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (เยาวชนจิตอาสาพัฒนาแผ่นดิน) ประจำปี 2559 ซึ่งจัดโดยมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาสารคามระหว่างที่ 22 – 23 กันยายน 2560 ณ อาคารพัฒนานิสิต  กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยได้รับโล่รางวัลจากมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ เงินรางวัลและเกียรติบัตร โดยการคว้ารางวัลชนะเลิศในครั้งนี้ด้วยโครงการธารน้ำใจมหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด สู่พี่น้องผู้ประสบภัยน้ำท่วม ภาคอีสานภายใต้โครงการ“ชุมชนคนรุ่นใหม่เตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติ” -ขอบพระคุณข่าวและภาพข่าวจากท่านอาจารย์ณัฐพงศ์ ราชมี

21761715_1615219068529541_409031795115694393_n  21985514_1995969320650707_1254500889_o 22050833_1617710518280396_1040274878_o 980609939980609939

โครงการคุณธรรม จริยธรรม เฉลิมพระเกียรติฯ ระดับอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (เยาวชนจิตอาสาพัฒนาแผ่นดิน) ประจำปี 2559 เป็นการจัดโครงการครั้งที่ 7 โดยให้กลุ่มนิสิต นักศึกษาที่ทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาแผ่นดินที่นำเอาหลักธรรม และน้อมนำพระราชดำริ พระราชดำรัส และพระบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 มาใช้เป็นหลักคิดดำเนินกิจกรรม เสนอโครงการที่ได้ดำเนินการเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประกวด โดยชมรมรัฐศาสตร์มวลชนสัมพันธ์  สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะนิติรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ส่งนักศึกษา จำนวน 8 คน เข้าร่วมกิจกรรม และส่งโครงการธารน้ำใจมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด สู่พี่น้องผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคอีสาน ภายใต้โครงการศูนย์ชุมชน คนรุ่นใหม่ เตรียมรับมือภัยพิบัติ เข้าร่วมแลกเปลี่ยนและประกวดในโครงการดังกล่าว

โครงการธารน้ำใจมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด สู่พี่น้องผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคอีสาน ของนักศึกษาชมรมรัฐศาสตร์มวลชนสัมพันธ์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะนิติรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ดำเนินการในช่วงเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2560 เป็นกิจกรรมที่ดำเนินการต่อเนื่องมาจากการดำเนินโครงการศูนย์เยาวชน คนรุ่นใหม่ เตรียมรับมือภัยพิบัติ  โดยการรับบริจาคสิ่งของเครื่องอุปโภค บริโภคที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิตจากพี่น้องประชาคมมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด และนำไปมอบช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคอีสานในจังหวัดสกลนคร และจังหวัดร้อยเอ็ด และได้ดำเนินกิจกรรมร่วมกับครัวพระราชทาน ของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภา) ยามยาก เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในจังหวัดร้อยเอ็ด  รวมทั้งได้ดำเนินการเพื่อให้เกิดชุมชนต้นแบบด้านการจัดการภัยพิบัติในจังหวัดร้อยเอ็ดต่อไป