คณะครุศาสตร์ มรภ.รอ. จัดสัมมนาหลังฝึกปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา 1 (นักศึกษาชั้นปีที่ 5) ประจำภาคต้นปีการศึกษา 2560

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2560 เวลา 13.00 น. ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้จัดสัมมนาหลังฝึกปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา 1 (นักศึกษาชั้นปีที่ 5) ประจำภาคต้นปีการศึกษา 2560 มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมประสงค์ เสนารัตน์ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิด และมีอาจารย์รุจิเรข  บุญกาพิมพ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู กล่าวรายงาน ภายในงานมีกิจกรรมการจัดนิทรรศการผลงานสื่อการจัดการเรียนรู้ของแต่ละสาขาวิชาและมีการนำเสนอโดยตัวแทนสาขาวิชาละ 1 ท่าน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู หรือ การฝึกสอน เป็นหัวใจของการเรียนรู้วิชาชีพครู งานครูเป็นงานอาชีพเฉพาะหรือเป็นวิชาชีพชั้นสูง ผู้ศึกษาควรจะได้ฝึกงานในหน้าที่ครูอย่างเป็นระบบต่อเนื่องและจริงจัง เพื่อหาประสบการณ์และเกิดทักษะในวิชาชีพโดยแท้จริงdsc_0034 dsc_0036 dsc_0037 dsc_0043 dsc_0051 dsc_0052 dsc_0069 dsc_0071 dsc_0076 dsc_0079 dsc_0090 dsc_0100 dsc_0101 dsc_0102 dsc_0126 dsc_0132 dsc_0135 dsc_0141 dsc_0149 dsc_0154 dsc_0157 dsc_0170 dsc_0171 dsc_0174 dsc_0177 dsc_0190 dsc_0195 dsc_0196 dsc_0199 dsc_0204 dsc_0209 dsc_0211 dsc_0214 dsc_0224 dsc_0227 dsc_0228 dsc_0230 dsc_0232 dsc_0237 dsc_0240 dsc_0241 dsc_0242 dsc_0244 dsc_0245 dsc_0247 dsc_0249 dsc_0252 dsc_0255 dsc_0258 dsc_0260 dsc_0261 dsc_0263 dsc_0264 dsc_0265 dsc_0266 dsc_0267 dsc_0276 dsc_0287 dsc_0294 dsc_0302 dsc_0306 dsc_0313