Monthly Archive: กุมภาพันธ์ 2018

มรภ. รอ. จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ความปลอดภัยในการใช้คอมพิวเตอร์และสื่อออนไลน์ cyber security and social media

dsc_3495

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 อาจารย์ ดร. เกรียงศักดิ์ ศรีสมบัติ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ความปลอดภัยในการใช้คอมพิวเตอร์และสื่อออนไลน์ cyber security and social media ซึ่งจัดโดยสำนักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด การจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านกลุ่มทักษะสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี ซึ่งประกอบไปด้วยการรู้สานสนเทศ การรู้สื่อ การรับรู้ ICT และเพื่อให้นักศึกษาได้นำความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ย่างถูกต้องเหมาะสม ณ ห้องเรียน 9706 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

-ขอบพระคุณภาพจากคุณธีระ วงค์ไชยชาญ หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

(เพิ่มเติม…)

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดให้การต้อนรับอาจารย์คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย University of North Texas, USA

dsc_3628

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดได้ให้การต้อนรับ นายแพทย์จอห์น กิ้ปสัน จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย University of North Texas, USA โดยมีศาสตราจารย์ (พิเศษ) นายแพทย์สมพร โพธินาม นายกสภามหาวิทยาลัย และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดี ได้ให้การต้อนรับ พร้อมด้วยผู้บริหารและคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ดร.การุณ พงศ์ศาสตร์ (รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์) ดร.พูนสุข จันทศิลป์ (คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์) ดร. สัญชัย ฮามคำไพ (ผู้อำนวยการสถาบันจัดการความรู้) นายแพทย์จอห์น กิ้ปสัน ได้กล่าวว่าทางคณะฯได้เล็งเห็นถึงความร่วมมือทางวิชาการในการส่งเสริมประสบการณ์ให้กับนักศึกษาแพทย์สหรัฐอเมริกาในการฝึกการทำงานในบริบทท้องถิ่นชนบทและพื้นที่ห่างไกลบริการทางการแพทย์ชั้นสูง ดังนั้นจึงมุ่งแสวงหาพันธมิตรทางวิชาการที่มีความต้องการในการพัฒนาร่วมกัน โครงการความร่วมมือต่างๆที่สามารถทำได้ เช่น การให้ทุนวิจัยทางด้านการแพทย์/พยาบาล/สาธารณสุข การจัดอบรมถ่ายทอดความรู้การแพทย์จากสหรัฐอเมริกา การส่งนักศึกษาและบุคลากรจากไทยไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่สหรัฐอเมริกา การรับนักศึกษาแพทย์และคณาจารย์จากสหรัฐอเมริกามาลงพื้นที่ศึกษา ฯลฯ ดังนั้นแล้วการเดินทางมาพบปะกันครั้งนี้จึงถือเป็นการริเริ่มความร่วมมือที่อาจจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้ โดยมุ่งหวังว่าจะสร้างให้มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดเป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

-ขอบพระคุณภาพจากคุณธีระ วงค์ไชยชาญ

(เพิ่มเติม…)

อธิการบดี มรภ.รอ. ร่วมแสดงความชื่นชมยินดีกับนักศึกษาสาขาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ มรภ.รอ. คว้ารางวัล อันดับ 3 การประกวดหุ่นฟางยักษ์ จังหวัดมหาสารคาม

dsc_3085

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 อาจารย์สุรเชษฐ์ อินธิแสง อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด นำนักศึกษาสาขาวิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ที่ได้รับรางวัล อันดับ 3 การประกวดหุ่นฟางยักษ์ ในเทศกาลหุ่นฟางยักษ์ เข้ารายงานกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เทศกาลหุ่นฟางยักษ์ จัดขึ้นครั้งแรกที่บ้านหนองโนใต้ อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม เวทีสร้างสรรค์ศิลปะที่เปิดให้เยาวชนและประชาชน มาแสดงฝีมือทำหุ่นฟางยักษ์ มีนักท่องเที่ยวได้เดินทางมาเที่ยวชมอย่างเนืองแน่น เป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่เชิงสร้างสรรค์ และสร้างรายได้ให้กับชุมชนอีกด้วย (เพิ่มเติม…)

โครงการคณิตศาสตร์สัมพันธ์ ครั้งที่ 15

dsc_3077

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ดำเนินการจัดโครงการคณิตศาสตร์สัมพันธ์ ครั้งที่ 15 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมประสงค์ เสนารัตน์ คณบดีคณะครุศาสตร์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการว่า” โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกันสร้างเครือข่ายทางวิชาชีพครูคณิตศาสตร์ รวมทั้งอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยมีมหาวิทยาลัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้ง 12 สถาบันเข้าร่วมโรงการในครั้งนี้ ณ อาคารเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

(เพิ่มเติม…)

การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2 (125)/2561 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ราชภัฏกรีนวิว

dsc_3275

วันพฤหัสบดีที่  22  กุมภาพันธ์ 2561  เวลา 09.39 น. ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์  ชั้น 2  ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ราชภัฏกรีนวิว ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 2 (125)/2561   โดยมีท่าน ศาสตราจารย์พิเศษนายแพทย์ สมพร โพธินาม  นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  ประธานที่ประชุม โดยมีคณะกรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน               (เพิ่มเติม…)

โครงการราชภัฏร้อยเอ็ดเปิดประตูสู่อุดมศึกษา เพื่อพัฒนาท้องถิ่น วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

dsc_2861

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  เวลา  13.39 น. อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย  ภูมิพันธ์ุ  เป็นประธานเปิดโครงการราชภัฏร้อยเอ็ดเปิดประตูสู่อุดมศึกษา เพื่อพัฒนาท้องถิ่น  ซึ่งจัดโดยสำนักวิชาการและประมวลผล  มีรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ อาจารย์ ดร.ธนาภณณ์  พันทวี ผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดโครงการ  มีคณะครู นักเรียน เข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก พร้อมรับมอบรางวัลกับโรงเรียนมากมาย (เพิ่มเติม…)

มรภ.รอ. จัดการแข่งขันกีฬามันปลาเกมส์ ครั้งที่ 18

dsc_0501

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 18.00 น. ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดย องค์การนักศึกษา ร่วมกับสำนักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้จัดการแข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มันปลาเกมส์ครั้งที่ 18 กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-23 กุมภาพันธ์ 2561 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เป็นประธานกล่าวเปิดงาน มี นายชัชชา บุญสะอาด นายกองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด กล่าวรายงานวัตถุประสงค์มีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก (เพิ่มเติม…)

คอนเสิร์ตดุริยางคศิลป์ ครั้งที่ 7 “องค์อัครศิลปินแห่งสยาม”

dsc_0608

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 เวลาประมาณ 19.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดคอนเสิร์ตดุริยางคศิลป์ ครั้งที่ 7 “องค์อัครศิลปินแห่งสยาม” ซึ่งจัดโดยนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ในการนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมประสงค์ เสนารัตน์ คณบดีคณะครุศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด และผู้ปกครอง ได้ร่วมชมคอนเสิร์ตและให้กำลังใจนักศึกษาทุกคนอีกด้วย ณ ลานอเนกประสงค์ข้างอาคารดนตรีเเละนาฏศิลป์

(เพิ่มเติม…)

กยศ. รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ครั้งที่ 5

dsc_0428
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จัดกิจกรรม“กยศ รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ปีที่ 5 ” เราทำความดี ด้วยหัวใจยหัวใจ เนื่องในโอกาสมหามงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงเจริญพระชนมพรรษา 66 พรรษา ในระหว่างวันที่ 20-21 มกราคม 2561 ณ อาคารเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยมี ผศ.ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ร่วมต้อนรับ นายพิจิตร บุญทัน ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด ประธานในพิธี พร้อมด้วยท่านรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด สถาบันการศึกษาในจังหวัดร้อยเอ็ด โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 6 จังหวัดขอนแก่น สำหรับท่านที่บริจาคโลหิตยังมีของที่ระลึกให้อีกด้วย

(เพิ่มเติม…)

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561)

dsc_2887

เมื่อวันที่ 16 กุมพาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 2 ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้จัดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561) โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม และกล่าวต้อนรับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก และมีคณะผู้บริหาร คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี คณาจารย์ประจำหลักสูตรเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน

(เพิ่มเติม…)