Daily Archive: กุมภาพันธ์ 8, 2018

ฝ่ายประกันคุณภาพ มรภ.รอ. จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ”การบริหารความเสี่ยงองค์กร” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

dsc_1671-1

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมกันเกรา ชั้น 3 ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ฝ่ายประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จัดโครงการอบรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร โดยมีอาจารย์ ดร.การุน พงศ์ศาสตร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธานกล่าวเปิด ซึ่งการอบรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงแบบมีส่วนร่วม ตามระบบ COSO และเพื่อให้ทุกหน่วยงานมีแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำหรับใช้เป็นแนวทางในการกำหนดนโยบายมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดต่อไป และได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรานี พรรณวิเชียร ผู้ทรงคุณวุฒิ มาเป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้อีกด้วย

(เพิ่มเติม…)

มรภ.รอ. เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด(TO BE NUMBER ONE) จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2561

27783499_1552414694814511_694950109_n

เมื่อวันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.30 น. อาจารย์ ดร. เกรียงศักดิ์ ศรีสมบัติ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วยบุคลากรสำนักกิจการนักศึกษา และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด(TO BE NUMBER ONE) จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2561 ณ ห้องประดับฟ้า โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้นร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยนายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในการประชุม  (เพิ่มเติม…)

สาขาวิชาภาษาจีน มรภ.รอ. จัดโครงการมหกรรมอาหารและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย – จีน ครั้งที่ ๑

dsc_1534

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 16.30 น. สาขาวิชาภาษาจีน ภาควิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด กำหนดจัดโครงการมหกรรมอาหารและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทยจีน ครั้งที่ 1 โดยมีอาจารย์ ดร.การุน พงศ์ศาสตร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธานกล่าวเปิด และมีอาจารย์ชุติพร นครศรี หัวหน้าสาขาวิชาภาษาจีน กล่าวรายงานว่าการจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมด้านวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ด้านวัฒนธรรมอาหารและด้านศิลปวัฒนธรรมประจำท้องถิ่นที่มีความแตกต่างและหลากหลาย เป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ฝึกและแสดงออกถึงศักยภาพของตนเอง นักศึกษาได้เรียนรู้ทักษะการใช้ชีวิตและการทำงานร่วมกับผู้อื่น รวมถึงสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ และเพื่อให้คนรุ่นใหม่ได้สืบสานและอนุรักษ์ไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม ณ ลานอเนกประสงค์ด้านทิศใต้ พระนาคปรกเมืองไพร มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

(เพิ่มเติม…)

โครงการอบรมแนวปฏิบัติที่ดีด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตรและคณะ วันที่ 7-8 ก.พ.2561

dsc_1127-1

เวลา  09.09 น. วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย  ภูมิพันธุ์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ อบอรมแนวปฏิบัติที่ดีด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตรและคณะ   โดยมี อาจารย์อารยtรัตน์  ชารีแสน  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการคลังและประกันคุณภาพ  เป็นผู้กล่าวรายงาน และมีอาจารย์ประจำหลักสูตรทุกหลักสูตรทุกคณะเข้ารับการอบรมในครั้งนี้อย่างครบถ้วน  ซึงได้รับเกียรติจากท่านวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านโดยตรง คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรานี พรรณวิเชียร…มาอบรมให้ในกิจกรรมทั้ง 2 วัน (เพิ่มเติม…)