Monthly Archive: มีนาคม 2018

การประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2561

dsc_3907

เมื่อวันที่  14 มีนาคม 2561  เวลา 09.09 น. ณ ห้องประชุมสภา ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มีการประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 2/2561 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เป็นประธานในการประชุม โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน

(เพิ่มเติม…)

มรภ.รอ. จัดการประชุมบุคลากรสายสนับสนุน

dsc_0943

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2561 เวลา 15.30 น. ณ ห้องประชุม A ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด อาจารย์ ดร. วิชิต กำมันตะคุณ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ได้ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมบุคลากรสายสนับสนุน (เจ้าหน้าที่ที่บรรจุวุฒิปริญญาตรีทุกตำแหน่ง) และมีบุคลากรสายสนับสนุนเข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง

(เพิ่มเติม…)

การวิพากษ์หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบินและท่าอากาศยาน

%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%9e%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b9%8c%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%aa%e0%b8%b9%e0%b8%95%e0%b8%a3_%e0%b9%91%e0%b9%98%e0%b9%90%e0%b9%93%e0%b9%91%e0%b9%94_0017

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมกันเกรา ชั้น 3 ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้จัดการวิพากษ์หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบินและท่าอากาศยาน โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดการวิพากษ์หลักสูตรฯ และกล่าวต้อนรับคณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิพัฒนาหลักสูตรและผู้เข้าร่วมวิพากษ์หลักสูตรฯ และมีคณะผู้บริหาร คณบดีบริหารธุรกิจและการบัญชี คณาจารย์ประจำหลักสูตรเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน -ขอบพระคุณข่าวและภาพข่าวจาก คุณธนทรัพย์ อนารัตน์

(เพิ่มเติม…)

โครงการค่ายพัฒนาทักษะและฝึกฝนการใช้ภาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารในระบบสากล

dsc_0850

โครงการค่ายพัฒนาทักษะและฝึกฝนการใช้ภาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารในระบบสากล ซึ่งจัดโดยศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  ระหว่างวันที่ 10-11 มีนาคม 2561 สำหรับอาจารย์ บุคลากร และครูในเขตพื้นที่บริการมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จำนวน 100 คน ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมโดย Dragonfly English Camps Team ณ ห้องประชุม A ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

(เพิ่มเติม…)

โครงการค่ายพัฒนาทักษะและฝึกฝนการใช้ภาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารในระบบสากล

dsc_0090

ภาพบรรยากาศของโครงการค่ายพัฒนาทักษะและฝึกฝนการใช้ภาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารในระบบสากล ซึ่งจัดโดยศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด วันที่ 10 มีนาคม 2561 ณ อาคารเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

(เพิ่มเติม…)

มรภ.รอ. จัดค่ายพัฒนาทักษะและฝึกฝนการใช้ภาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารในระบบสากล

dsc_0668

วันนี้ (8 มีนาคม 2561) เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการค่ายพัฒนาทักษะและฝึกฝนการใช้ภาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารในระบบสากล ซึ่งจัดโดยศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ระหว่างวันที่ 8-11 มีนาคม 2561 ณ อาคารเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ซึ่งการจัดโครงการในครั้งนี้จะแบ่งการอบรมออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 คือวันที่ 8-9 มีนาคม 2561 สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จำนวน 200 คน และกลุ่มที่ 2 คือ วันที่ 10-11 มีนาคม 2561 สำหรับอาจารย์ บุคลากร และครูในเขตพื้นที่บริการมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จำนวน 100 คน ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมโดย Dragonfly English Camps Team บรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนานและได้รับความรู้ใหม่ๆมากมาย

(เพิ่มเติม…)

คณะครุศาสตร์ มรภ.รอ. จัดโครงการเตรียมความพร้อมก้าวสู่วิชาชีพครู

dsc_0497

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2561 ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมประสงค์ เสนารัตน์ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการเตรียมความพร้อมก้าวสู่วิชาชีพครู สำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 5 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ซึ่งจัดโดยฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด และได้รับเกียรติจากบุคลากรบริษัทจัดหางาน ท็อปกัน จำกัด เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ใน เรื่องเทคนิคการเขียนเรซูเม่และเทคนิคการสัมภาษณ์งานให้ได้งานทำ และในช่วงบ่ายได้มีการประกอบพิธีบายศรีสู่ขวัญให้กับนักศึกษา เพื่อความเป็นศิริมงคลและเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับนักศึกษาอีกด้วย

(เพิ่มเติม…)

กีฬาภายในนักศึกษา ภาคกศ.ปช. และภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประจำปีการศึกษา 2560

dsc_0249

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2561 เวลา 09.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดได้ให้เกียรติเป็นประธานในงานกีฬาภายในนักศึกษา ภาคกศ.ปช. และภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประจำปีการศึกษา 2560 ณ อาคารศูนย์กีฬาในร่มศรีรัศมิยุวชน มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ทั้งนี้มีคณะผู้บริหาร คณบดีทุกคณะ คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาภาคกศ.ปช. และภาคพิเศษ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

(เพิ่มเติม…)

มรภ.รอ. เข้าร่วมพิธีเปิดงานมหาทานบารมี ประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 28 ประจำปี 2561 สืบสานงานบุญเดือน 4 ตามวิถีวัฒนธรรมชาวอีสาน

dsc_0502

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด พร้อมด้วยอาจารย์ ดร. การุณ พงศาสตร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ อาจารย์ ดร. เกรียงศักดิ์ ศรีสมบัติ รองอธิการบีดฝ่ายพัฒนานักศึกษา และบุคลากร นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้เข้าร่วมงานมหาทานบารมี ประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 28 ประจำปี 2561 สืบสานงานบุญเดือน 4 ตามวิถีวัฒนธรรมชาวอีสาน ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่าง วันที่ 2 – 4 มีนาคม 2561 บริเวณลานสาเกตนคร สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ บึงพลาญชัย

(เพิ่มเติม…)

คณะครุศาสตร์ มรภ.รอ. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการถอดบทเรียนการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพของนักเรียนที่จะเข้าศึกษาต่อสาขาครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์แก่สถานศึกษาด้วยกระบวนการผู้ให้คำปรึกษาและชี้แนะ(Coaching & Mettoring)

dsc_0210

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2561 เวลา 13.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมประสงค์ เสนารัตน์ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการถอดบทเรียนการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพของนักเรียนที่จะเข้าศึกษาต่อสาขาครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์แก่สถานศึกษาด้วยกระบวนการผู้ให้คำปรึกษาและชี้แนะ(Coaching Mettoring) ณ ห้องประชุม EDU 206 ชั้น 2 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

(เพิ่มเติม…)