Daily Archive: มีนาคม 5, 2018

กีฬาภายในนักศึกษา ภาคกศ.ปช. และภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประจำปีการศึกษา 2560

dsc_0249

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2561 เวลา 09.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดได้ให้เกียรติเป็นประธานในงานกีฬาภายในนักศึกษา ภาคกศ.ปช. และภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประจำปีการศึกษา 2560 ณ อาคารศูนย์กีฬาในร่มศรีรัศมิยุวชน มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ทั้งนี้มีคณะผู้บริหาร คณบดีทุกคณะ คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาภาคกศ.ปช. และภาคพิเศษ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

(เพิ่มเติม…)

มรภ.รอ. เข้าร่วมพิธีเปิดงานมหาทานบารมี ประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 28 ประจำปี 2561 สืบสานงานบุญเดือน 4 ตามวิถีวัฒนธรรมชาวอีสาน

dsc_0502

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด พร้อมด้วยอาจารย์ ดร. การุณ พงศาสตร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ อาจารย์ ดร. เกรียงศักดิ์ ศรีสมบัติ รองอธิการบีดฝ่ายพัฒนานักศึกษา และบุคลากร นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้เข้าร่วมงานมหาทานบารมี ประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 28 ประจำปี 2561 สืบสานงานบุญเดือน 4 ตามวิถีวัฒนธรรมชาวอีสาน ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่าง วันที่ 2 – 4 มีนาคม 2561 บริเวณลานสาเกตนคร สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ บึงพลาญชัย

(เพิ่มเติม…)

คณะครุศาสตร์ มรภ.รอ. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการถอดบทเรียนการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพของนักเรียนที่จะเข้าศึกษาต่อสาขาครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์แก่สถานศึกษาด้วยกระบวนการผู้ให้คำปรึกษาและชี้แนะ(Coaching & Mettoring)

dsc_0210

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2561 เวลา 13.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมประสงค์ เสนารัตน์ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการถอดบทเรียนการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพของนักเรียนที่จะเข้าศึกษาต่อสาขาครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์แก่สถานศึกษาด้วยกระบวนการผู้ให้คำปรึกษาและชี้แนะ(Coaching Mettoring) ณ ห้องประชุม EDU 206 ชั้น 2 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

(เพิ่มเติม…)

โครงการศิลปนิพนธ์และสัมมนาเชิงปฏิบัติการทางด้านศิลปะ”ประเมินผลงานสร้างสรรค์นักศึกษาและนิทรรศการศิลปนิพนธ์ สาขาวิชาศิลปศึกษา ครั้งที่ 2″

dsc_0420

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2561 เวลา 14.00 น. อาจารย์ ดร. วิชิต กำมันตะคุณ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการศิลปนิพนธ์และสัมมนาเชิงปฏิบัติการทางด้านศิลปะ”ประเมินผลงานสร้างสรรค์นักศึกษาและนิทรรศการศิลปนิพนธ์ สาขาวิชาศิลปศึกษา ครั้งที่ 2″ หรือ ART THESIS EXHIBITION 2018 ซึ่งจัดขึ้นโดยนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด บริเวณชั้น 1 อาคารคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด (เพิ่มเติม…)