Monthly Archive: เมษายน 2018

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จัดพิธีรดน้ำขอพรผู้อาวุโส 26 เมษายน 2561

dsc_7626

เมื่อวันที่ 26  เมษายน  2561 เวลา  12.09 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดจัดพิธีรดน้ำขอพรผู้อาวุโส จากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของสภามหาวิทยาลัย  นำโดยท่านอธิการบดี ผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธี เพื่อขอพรและเพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับตนเองและครอบครัวต่อไป  บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นและมีความสุข

(เพิ่มเติม…)

การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4 (127)/2561 วันที่ 26 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 2 ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ราชภัฏกรีนวิว

dsc_7403

เวลา 09.39 น. วันที่ 26 เมษายน  2561 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์  ชั้น 2  ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ราชภัฏกรีนวิว ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 4 (127)2561   โดยมีท่าน ศาสตราจารย์พิเศษนายแพทย์ สมพร โพธินาม  นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  ประธานที่ประชุม โดยมีคณะกรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน  และในโอกาสนี้ท่านประธานได้มอบช่อดอกไม้ให้กับ ดร.เกียรงศักดิ์  ศรีสมบัติ ที่ได้รับคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น  ประจำปี  2560  และท่าน ดร.พรชัย  ผาดไธสงค์  ที่ได้รับการคัดเลือกเป็น ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด (เพิ่มเติม…)

บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ด้านการวิจัย วันที่ 9 เมษายน 2561

dsc_5574

วันที่ 9 เมษายน 2561 เวลา 09.09 น. ผู้ช่วยศาสตรตาจารย์ ดร.ศรีสุนันท์  ประเสริฐสังข์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ด้านการวิจัย“โครงการย่อยที่ ๑ การใช้ฐานข้อมูลวิจัยออนไลน์และการอ้างอิงที่ถูกต้องตามรูปแบบ APA”  ณ  ห้อง 7906  อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

 

(เพิ่มเติม…)