Monthly Archive: พฤษภาคม 2018

การลงนามความร่วมมือกับ Shimane Rehabilitation College ประเทศญี่ปุ่น

dsc_0197

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ร่วมลงนามความร่วมมือกับ Mr. Yoshinori Tanigawa ผู้อำนวยการ Shimane Rehabilitation College ประเทศญี่ปุ่น ในการส่งเสริมความร่วมมือด้านวิชาการ การแลกเปลี่ยนนักศึกษาและอาจารย์ การพัฒนาหลักสูตรด้านการพยาบาลผู้สูงอายุ, ภาษาญี่ปุ่นและการส่งเสริมกิจกรรมทางวิชาการอื่น ๆ เพื่อประโยชน์ทางวิชาการร่วมกันระหว่างสองสถาบัน โดยมีอาจารย์ ดร.วิชิต กำมันตะคุณ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร, อาจารย์ ดร.การุณ พงศ์ศาสตร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์, อาจารย์ ดร.ธนาภรณ์ พันทวี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ, อาจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีสมบัติ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา, อาจารย์ ดร.วัชรากร วงศ์คำจันทร์รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา, อาจารย์ ดร.พิทักษ์  พลคชา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและสื่อดิจิทัล ให้การต้อนรับและร่วมประชุมหารือ ณ ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 2 ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

(เพิ่มเติม…)

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ประจำปี 2561

dsc_0120

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด กล่าวเปิดโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ประจำปี 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้และกลุ่มสาระภาษาอังกฤษ ณ ห้องประชุมกันเกรา ชั้น 3 อาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

(เพิ่มเติม…)

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาแนวทางการปรับการเรียนการสอนกลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป ให้คลอบคลุมองค์ความรู้และทักษะทางด้านดิจิตอล

dsc_0213

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 รองศาสตราจารย์สุภาพ ณ นคร จากสถาบันการสอนวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น บรรยายเรื่องการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปเพื่อตอบโจทย์ประเทศ 4.0 ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาแนวทางการปรับการเรียนการสอนกลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป ให้คลอบคลุมองค์ความรู้และทักษะทางด้านดิจิตอล ณ ห้องประชุมมันปลา ชั้น 2 อาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

(เพิ่มเติม…)

การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5 (128)/2561 วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 2 ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ราชภัฏกรีนวิว

dsc_9181

เวลา 09.39 น. วันที่ 24 พฤษภาคม  2561 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์  ชั้น 2  ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ราชภัฏกรีนวิว ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 5 (128)2561   โดยมีท่าน ศาสตราจารย์พิเศษนายแพทย์ สมพร โพธินาม  นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  ประธานที่ประชุม โดยมีคณะกรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน  และในโอกาสนี้ท่านประธานได้มอบช่อดอกไม้ให้กับคุณวรินธร ศรีแสนปาง ที่ได้รับคัดเลือกเป็นแม่ดีเด่นแห่งชาติ  ประจำปี  2561  และมอบช่อดอกไม้ให้กับคุณบัณจง  ธนะแพสย์  ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ที่จะครบวาระ ในวันที่ 8 มิถุนายน  2561  และมอบโล่ให้กับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์เชี่ยวชาญ ยางศิลา  คณบดี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และอาจารย์อัจฉริยา พัฒนสระคู คณบดี คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่คณบดีครบวาระ จึงขอแสดงความยินดีในครั้งนี้ด้วย..

 

(เพิ่มเติม…)

‘มรภ.รอ.’ลงนามความร่วมมือ’โรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดร้อยเอ็ด’

dsc_0098

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด,อาจารย์ ดร.ธนาภรณ์ พันทวี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ,อาจารย์ ดร.พูนสุข จันทศิลป์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดร้อยเอ็ดจำนวน 24 แห่ง เพื่อให้การสนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินการกิจกรรมทางด้านวิชาการ และเพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ทางด้านวิชาการแก่ครูและนักเรียน ให้มีการดำเนินการต่อไปอย่างต่อเนื่อง ณ ห้องประชุมกันเกรา ชั้น 3 ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

(เพิ่มเติม…)

วันที่ 2 ของการตรวจเยี่ยมและการประเมินสถาบัน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด วันที่ 22 พฤษภาคม 2561

dsc_9084

วันที่ 22 พฤษภาคม 2561  เวลา 14.30 น.รศ.สุปราณี อัทธเสรี ประธานคณะทำงาน พลตรีหญิงสมพิศ พรหมเดช และดร.ปัทมา ทองสม  ได้แจ้งผลสรุปแและให้ข้อเสนอแนะแบบกัลยาณมิตรอันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการดำเนินงานของคณะฯ ที่จะร่วมมือกันพัฒนาตามที่คณะประเมินได้ชี้แนะทุกอย่าง  ในการนี้อธิการบดีผศ.ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์  ได้มอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  ดร.ธนาภรณ์ พันทวี เข้ารับฟังผลสรุป และผู้อำนวยการสำนักวิชาการและประมวลผล  ผศ.ดร.ปริ่มมาลา ขำคมเขตต์  มาให้กำลังใจแก่คณาจารย์และุบคลากรในการรับการประเมินครั้งนี้  ซึ่งผลการประเมินจะบ่งบอกถึงคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนและคุณภาพของบัณฑิตของคณะพยาบาลศาสตร์ต่อไป

(เพิ่มเติม…)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธ์ุ อธิการบดี กล่าวต้อนรับคณะกรรมการผู้ตรวจเยี่ยมเพื่อการประเมินสถาบันของ คณะพยาบาลศาสตร์

dsc_8778

วันที่ 21 พฤษภาคม 2561  เวลา 08.30น. อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย  ภูมิพันธ์ุ  กล่าวต้อนรับคณะกรรมการผู้ตรวจเยี่ยมเพื่อการประเมินสถาบันของ คณะพยาบาลศาสตร์  เพื่อเยี่ยมชมกิจกรรม การดำเนินงาน เอกสาร แหล่งข้อมูล ห้องเรียน และห้องปฏิบัติการทางด้านพยาบาล  ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  โดยมีผู้บริหาร อาจารย์ นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ให้การต้อนรับในครั้งนี้ด้วย.. (เพิ่มเติม…)

ศูนย์วิทยาการจัดการ มรภ.รอ. ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มรภ.อบ.

dsc_0071

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2561 เวลา 16.00 น. อาจารย์ ดร.พิทักษ์ พลคชา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและสื่อดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด พร้อมด้วยบุคลากรจากศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสาขาวิชาการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดยได้ขอศึกษาดูงานด้านการบริการเทคโนโ,ยีสารสนเทศเพื่อส่งเสริมศักยภาพทางวิชาการของนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต

(เพิ่มเติม…)

มรภ.รอ.จัดโครงการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการโดยการบริการรับใช้สังคม กิจกรรม การพัฒนาผลงานตีพิมพ์และการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ

dsc_0117

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้จัดโครงการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการโดยการบริการรับใช้สังคม กิจกรรม การพัฒนาผลงานตีพิมพ์และการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการขึ้น โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ และมีอาจารย์ ดร. การุณ พงศ์ศาสตร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ กล่าวรายงานว่า “การจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาผลงานตีพิมพ์และการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ และเพื่อพัฒนาบุคลากรสายวิชาการให้มีคุณวุฒิและตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น” ซึ่งมีคณาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการในวันนี้จำนวน 80 คน โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร. ประสาท เนืองเฉลิม ตำแหน่งบรรณาธิการวารสารศึกษาศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมมันปลา ชั้น 2 ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

(เพิ่มเติม…)

สำนักวิชาการและประมวลผล จัด การประชุม เรื่อง การพัฒนาและภาวะผู้นำอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

dsc_8586

วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑  เวลา ๐๙.๐๙น. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย  ภูมิพันธ์ุ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในที่ประชุมเรื่อง การพัฒนาและภาวะผู้นำอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ณ ห้องประชุม ๙A ชั้น ๙ อาคารเฉลิมพระเกียติ ๘๐  พรรษา  ๕ ธันวาคม  ๒๕๕๐  โดยมีอาจารย์เข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนมาก (เพิ่มเติม…)