Daily Archive: พฤษภาคม 2, 2018

คณะพยาบาลศาสตร์ มรภ.รอ. จัดโครงการปัจฉิมนิเทศ ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560

dsc_1035

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปัจฉิมนิเทศ ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560 และมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร ดอนแก้วบัว คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ กล่าวรายงานว่า”การจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษามีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญเกี่ยวกับการพัฒนาตนเองจรรยาบรรณและจริยธรรมในวิชาชีพการพยาบาลและเพื่อเสริมสร้างบุคลิกภาพที่ดีของตนเองในการทำงานและการดำเนินชีวิต ซึ่งมีผู้สำเร็จการศึกษาที่เข้ารับการปัจฉิมนิเทศในวันนี้จำนวน 28 คน ภายในงานมีกิจกรรมบรรยายเรื่องการชำระหนี้ กรอ. กยศ. คืน โดยเจ้าหน้าที่จากธนาคารกรุงไทย สาขาร้อยเอ็ด และมีปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “การบริหารการเงินในชีวิตการทำงาน” วิทยากรโดยคุณจารุวรรณ วรรณพฤกษ์ ผู้จัดการธนชาต สาขาร้อยเอ็ด และปาฐกถาพิเศษ เรื่อง”Smart Nurse” วิทยากรโดย ดร.พว.เรณู มิ่งพันธ์ ปิดท้ายโครงการด้วยกิจกรรมการปลูกพืชสมุนไพร ต้นไม้สายรหัส ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 56 พรรษา สมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารี คณะพยาบาล มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

(เพิ่มเติม…)

คณะพยาบาลจัดโครงการ “พัฒนาศักยภาพทางวิชาการแก่ศิษย์เก่า” วันพุธ ที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๖ พรรษา

dsc_7701

วันที่ ๒ พฤษาคม  ๒๕๖๑  เวลา 09.09  น.  คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.ศิริพร ดอนแก้วบัวโครงการ “พัฒนาศักยภาพทางวิชาการแก่ศิษย์เก่า” ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๖ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คณะพยาบาลสาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  โดยได้รับเกียรติจากท่าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.เสาวมาศ  เถื่อนนาดี  คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มาเป็นวิทยากรพิเศษ  บรยายในหัวข้อเรื่อง   “พยาบาลยุคไทยแลนด์ ๔.๐  การพัฒนาตนเองสู่ความเป็นพยาบาลอย่างมืออาชีพ” มีศิษย์เก่า นักศึกษาพยาบาลทุกชั้นปี  ร่วมโครงการโดยพร้อมเพรียง

(เพิ่มเติม…)