Daily Archive: พฤษภาคม 4, 2018

โครงการโรงเรียนชาวนา รุ่นที่ 2

dsc_0338

วันที่ 2 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.09 น. สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเกษตรกร (โรงเรียนชาวนา) กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตร (รุ่นที่ 2) ระหว่างวันที่ 2-3 เมษายน 2561 ณ ห้องประดับแก้ว โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีอาจารย์ ดร.การุณ พงศ์ศาสตร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ และมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กล่าวรายงานว่า”การจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการทำนาที่มีคุณภาพ และเพื่อพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตร โดยมีเกษตรกรตำบลมะอึ อำเภอธวัชบุรี และตำบลหนองนวง อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ที่เข้าร่วมโคงการจำนวน 80 คน เข้ารับการอบรมในวันนี้ โดยมีท่านอาจารย์สุกัลยา รัตนศรีวงษ์ เจ้าพนักงานการเกษตร ระดับชำนาญงาน จากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นวิทยากร ซึ่งการจัดโครงการในครั้งนี้ได้รับงบประมาณจากทางสำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด

(เพิ่มเติม…)

โครงการโรงเรียนชาวนา รุ่นที่ 1

dsc_0877

อาจารย์ ดร.การุณ พงศ์ศาสตร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ร่วมให้การต้อนรับท่านชยันต์ ศิริมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ในโอกาสที่ท่านได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเกษตรกร (โรงเรียนชาวนา) กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตร (รุ่นที่ 1) ระหว่างวันที่ 26-27 เมษายน 2561 ณ ห้องประดับทอง โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น จังหวัดร้อยเอ็ด

(เพิ่มเติม…)

มรภ.รอ. จัดโครงการประชุมสัมมนา เรื่อง การพัฒนาศักยภาพอาจารย์เพื่อยกระดับการเรียนการสอน ระดับอุดมศึกษาสู่ความเป็นมืออาชีพในศตวรรษที่ 21″

dsc_0319

พิธิเปิดโครงการประชุมสัมมนา เรื่อง การพัฒนาศักยภาพอาจารย์เพื่อยกระดับการเรียนการสอน ระดับอุดมศึกษาสู่ความเป็นมืออาชีพในศตวรรษที่ 21″ วันนี้ที่ 23 เมษายน 2561 เวลา 09.09 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ และมีอาจารย์ ดร.ธนาภรณ์ พันทวี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวรายงาน ซึ่งในระหว่างวันที่ 22 – 24 เมษายน 2561 ณ โรงแรมไอโฮเท็ล จังหวัดนครพนม

(เพิ่มเติม…)

ภาพบรรยากาศของโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมกับสถาบันอุดมศึกษา

dsc_6543

ภาพบรรยากาศของโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมกับสถาบันอุดมศึกษา ระหว่างวันที่ 19-20 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ -ขอบพระคุณภาพข่าวจากคุณธีระ วงค์ไชยชาญ หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์

(เพิ่มเติม…)

บรรยากาศสอบสัมภาษณ์รอบโควตา ประจำปีการศึกษา 2561

dsc_6516

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ขอแสดงความยินดีกับน้องๆ ทุกคนที่มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ในระดับปริญญาตรี ประเภทโควตา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประจำปีการศึกษา 2561ในวันที่ 20 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา โดยมีผู้ปกครองมาส่งบุตรหลาน และมีรุ่นพี่จากทุกคณะ มรภ.รอ. มาต้อนรับน้องๆ ด้วยความคึกคัก ประทับใจ -ขอบพระคุณภาพข่าวจากคุณธีระ วงค์ไชยชาญ หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์

(เพิ่มเติม…)

มรภ.รอ. รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment:ITA)

dsc_6226

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดได้รับการเข้าประเมินของบุคลากรภายในหน่วยงานและผู้มีส่วนได้เสีย (Internal และ External) จากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ในวันที่ 18 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมรองศาสตราจารย์ ดร.ทองคูณ หงส์พันธุ์ 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยมีคณาจารย์และเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment:ITA) ครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน -ขอบพระคุณภาพข่าวจากคุณธีระ วงค์ไชยชาญ หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์

(เพิ่มเติม…)

มรภ.รอ. จัดการประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2561

dsc_6320

เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมสภา ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มีการประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2561 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เป็นประธานในการประชุม โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน หลังจากเสร็จจากการประชุมมีพิธีรดน้ำขอพรผู้อาวุโสและผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อความเป็นศิริมงคลและสืบสานประเพณีอันดีงามของไทย -ขอบพระคุณภาพข่าวจากคุณธีระ วงค์ไชยชาญ หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์

(เพิ่มเติม…)

มรภ.รอ. จักการประชุมอาจารย์และเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561

dsc_6179

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เป็นประธานในการประชุมอาจารย์และเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 ในวันอังคาร ที่ 17 เมษายน 2561 เวลา13.00 น. ณ ห้องประชุมรองศาสตราจารย์ ดร.ทองคูณ หงส์พันธุ์ 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยมีคณาจารย์และเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน -ขอบพระคุณภาพข่าวจากคุณธีระ วงค์ไชยชาญ หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์

(เพิ่มเติม…)

รร.สาธิต มรภ.รอ. จัดโครงการมอบใบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศนักเรียน ที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นอนุบาล 3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2560

dsc_5258

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศนักเรียน ซึ่งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ดำเนินการจัดโครงการมอบใบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศนักเรียน ที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นอนุบาล 3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 115 คน ในวันที่ 5 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมกันเกรา ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกซึ่งความรักความผูกพัน ความปรารถนาดีต่อกัน และความกตัญญูกตเวทีต่อสถานศึกษาและครูผู้สอน -ขอบพระคุณภาพข่าวจากคุณธีระ วงค์ไชยชาญ หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์

(เพิ่มเติม…)

มรภ.รอ. จัดโครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2560

dsc_0275

วันอังคารที่ 3 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุม รองศาสตราจารย์ ดร.ทองคูณ หงส์พันธุ์ 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2560 ซึ่งโครงการนี้จัดขึ้นโดยสำนักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ภายในงานมีกิจกรรมการบรรยายเรื่อง “พลเมืองโลกในศตวรรษที่ 21 บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดในยุคอุตสาหกรรม 4.0” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ทวีศิลป์ สืบวัฒนะ ได้เกียรติมาเป็นวิทยากร และ การบรรยายเรื่อง “การเขียน Resume(เรซูเม่)อย่างไรให้ได้งาน” โดยคุณสุนทรีย์ ชุ่มมงคล จากบริษัท Jobtopgun มีศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันเข้าร่วมโครงการนี้จำนวนมาก

(เพิ่มเติม…)