Daily Archive: พฤษภาคม 16, 2018

สำนักวิชาการและประมวลผล จัด การประชุม เรื่อง การพัฒนาและภาวะผู้นำอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

dsc_8586

วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑  เวลา ๐๙.๐๙น. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย  ภูมิพันธ์ุ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในที่ประชุมเรื่อง การพัฒนาและภาวะผู้นำอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ณ ห้องประชุม ๙A ชั้น ๙ อาคารเฉลิมพระเกียติ ๘๐  พรรษา  ๕ ธันวาคม  ๒๕๕๐  โดยมีอาจารย์เข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนมาก (เพิ่มเติม…)