Daily Archive: มิถุนายน 13, 2018

โครงการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการโดยการบริการรับใช้สังคม (รุ่นที่ 2)

dsc_0125

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้จัดโครงการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการโดยการบริการรับใช้สังคม กิจกรรม การพัฒนาผลงานตีพิมพ์และการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ (รุ่นที่ 2)ขึ้น โดยมีอาจารย์ ดร.วิชิต กำมันตะคุณ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ และมีอาจารย์ ดร. การุณ พงศ์ศาสตร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ กล่าวรายงานว่า “การจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาผลงานตีพิมพ์และการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ และเพื่อพัฒนาบุคลากรสายวิชาการให้มีคุณวุฒิและตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น” ซึ่งมีคณาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการในวันนี้จำนวน 40 คน โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร. ประสาท เนืองเฉลิม ตำแหน่งบรรณาธิการวารสารศึกษาศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรในครั้งนี้

(เพิ่มเติม…)

มรภ.รอ. ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

dsc_0165

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.วิชิต กำมันตะคุณ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร,นายทินภัทร โพธิ์ชัย รักษาการผู้อำนวยการกองกลาง และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ให้การต้อนรับคณะจากกองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารงานบุคคล เพื่อเป็นแนวทางการยกร่างระเบียบข้อบังคับต่างๆที่เกี่ยวกับงานด้านการบริหารงานบุคคล

(เพิ่มเติม…)

มอบทุนการศึกษา

dsc_0074

นางนงรัตน์ คงเกษม ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดร้อยเอ็ดและนายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาด,ที่ปรึกษาเหล่ากาชาด,สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด ออกเยี่ยมนักเรียนทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯเพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมป์ นางสาวช่อผกา เทพศรีหา นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาชีววิทยา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จำนวนเงินทุน 30,000 บาท เพื่อติดตามดูความเป็นอยู่ และติดตามเรื่องผลการเรียน ในโอกาสนี้อาจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีสมบัติ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ร่วมให้การต้อนรับ ทั้งนี้นางนงรัตน์ คงเกษม ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดร้อยเอ็ด ยังได้มอบเงิน 1,000 บาท ถุงยังชีพ 1 ถุง ให้กับนักเรียนทุนอีกด้วย (วันที่ 11 มิถุนายน 2561)

(เพิ่มเติม…)

ประชุมคณาจารย์ภาษาต่างประเทศ

33961317_10213876522761157_3506301233327505408_n

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดเป็นประธานในที่ประชุมคณาจารย์กลุ่มภาษาต่างประเทศ โดยมี ดร. ธนาภรณ์ พันทวี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการเป็นผู้ดำเนินการประชุม  การประชุมเป็นเรื่องเกี่ยวกับการบริหารจัดการงานด้านศูนย์ภาษา การศึกษานานาชาติกับสถาบันต่างประเทศ การเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน การสอบวัดมาตรฐานทางภาษาอังกฤษ หลักสูตรฝึกอบรมบริการวิชาการด้านภาษาต่างประเทศ และหัวข้ออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
-ขอบพระคุณข่าวและภาพข่าวจาก อาจารย์ ดร. สัญไชญ ฮามคำไพ

(เพิ่มเติม…)

การประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด สมัยสามัญ ครั้งที่ 5/2561 วันที่ 13 มิถุนายน 2561 เวลา 09.30น.

dsc_9453

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมสภา ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มีการประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัย สมัยสามัญครั้งที่ 5/2561 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เสาวมาศ คุณล้าน เถื่อนนาดี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  ทำหน้าทที่แทนประธานในการประชุม โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน (เพิ่มเติม…)